SVU-rapport 2017-04 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2017-04

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2017-04
Tyngd: 6,5 MB
Publicerad: 20170331
Totalt antal sidor: 120 s.
Område: Rörnät, klimat, avlopp, miljö, organisation och juridik

Titel: Källsorterande system för spillvatten och matavfall – erfarenheter, implementering, ekonomi och samhällsnytta
Författare: Erik Kärrman, SP Urban Water Management; Hamse Kjerstadius och Åsa Davidsson, LTH; Marinette Hagman och Sofia Dahl, NSVA

Sökord: Källsortering, klosettvatten, matavfall, bad-, disk och tvättvatten, gråvatten, svartvatten
Keywords:
Source separation, blackwater, toilet waste, greywater, food waste 

Sammandrag: Att införa källsorterande system kan vara ett sätt att klara framtidens skarpare krav på utsläpp till recipient och kretslopp av växtnäringsämnen. Syftet med detta projekt var att stötta svenska VA-aktörer som överväger införande av källsorterande system genom att 1) sammanställa befintliga erfarenheter från planering, beslutsfattande och införande av källsorterande system, 2) genomföra en ekonomisk analys med avseende på kostnader och samhällsnytta, samt 3) belysa centrala planerings- och implementeringsfrågor.

Sammanfattning: Att införa källsorterande system för spillvatten eller matavfall kan vara ett sätt att klara framtida skarpare krav på utsläpp till vatten samt kretslopp av växtnäringsämnen. Med källsorterande system menas i den här rapporten system där källsorterat klosettvatten eller matavfall hanteras separat utan sammanblandning med andra avloppsfraktioner. Syftet med projektet var att ge underlag till svenska VA-aktörer som överväger att införa källsorterande system i nybyggnads- eller omvandlingsområden. Projektet genomfördes av en grupp från SP Urban Water Management, Lunds universitet och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Gruppen har sammanställt svenska och internationella erfarenheter, belyst centrala frågeställningar kring planering och införande av källsorterande system, samt gjort en ekonomisk analys av kostnader och samhällsnytta.

Det finns få erfarenheter av ledningstransport av källsorterat klosettvatten, men de som finns är goda. Vakuumsystem i äldre svenska exempel hade dock ofta fler driftavbrott än konventionella system, men endast ett fåtal problem finns rapporterade från senare internationella exempel. Behandling och utvinning av närsalter ur klosettvatten är ett hittills outvecklat område. Bristen på marknad för produkterna nämns som den främsta begränsningen.

De källsorterande systemen behöver anpassas till lagar och regler. Jordbrukets krav och förväntningar på kretsloppsprodukter behöver beaktas, och det behövs avtal med jordbrukare. För lyckat införande av källsorterande system i nybyggnadsområden behövs det förankring hos byggherrarna. För befintliga byggnader i till exempel omvandlingsområden behövs det kommunikation med fastighetsägare och boende.

Kostnadsjämförelserna mellan ett källsorterande klosettvattensystem och ett konventionellt system har genomförts i form av en nybyggnadskalkyl med annuitetsmetod. Beräkningsmetoden skulle simulera byggnation av en ny stadsdel med helt ny infrastruktur och där systemkomponenter byts efter ungefär 50 år. Kostnadsberäkningen visade att källsorterande system i nybyggnadsområden är cirka 20 procent mer kostnadskrävande än dagens system för hantering av matavfall och klosettvatten. En begränsad samhällsekonomisk analys visar dock att 15 procent av denna kostnadsökning kan tillgodoräknas ett källsorterande system till följd av ökad miljönytta jämfört med ett konventionellt system.

Källsorterande system har potential att möta miljömål om näringsåtervinning och kan därför övervägas i nybyggnadsområden eller områden där VA-infrastrukturen behöver renoveras. Studien visar att erfarenheterna är få men goda av ledningstransport och behandling av källsorterat klosettvatten, men planering och genomförande av systemen behöver utvecklas.

Tipsrapportlista