SVU-rapport 2017-01 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2017-01

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2017-01
Tyngd: 4,3 MB
Publicerad: 2017-01-26
Totalt antal sidor: 88 s.
Område: Organisation & juridik

Titel: Analys av anläggningsavgifter och särtaxa
Författare: Anna Dahlman Petri (WSP), Joel Bladh (Tyréns), Fredrik Eklund (WSP), Jenny Nyblom (WSP), Robin Svensén (Tyréns), Krister Törneke (Tyréns)

Sökord: Anläggningsavgift, särtaxa, täckningsgrad, VA-avgift, VA-taxa, VA-utbyggnad
Keywords: Connection fee, degree of cost coverage, individualised tariff, water and wastewater expansion, water and wastewater fee, water and wastewater tariff

Sammandrag: Det är stor skillnad mellan kommunernas anläggningsavgifter. Rapporten ger ett förslag till vägledning för arbetet med att beräkna kostnadsunderlag och besluta om hur stor del av kostnaden som ska fi nansieras med anläggningsavgifter.

Sammanfattning: Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Rapportens syfte är att ge vägledning och verktyg för att beräkna lämplig nivå på anläggningsavgifter och särtaxa för vissa områden. WSP och Tyréns har genomfört projektet, tillsammans med en grupp av kommuner.

Förslag till vägledning för arbetet med anläggningsavgiften innefattar fem steg:

 1. Beräkna genomsnittlig kostnad per fastighet för utbyggnad av VA.
 2. Bestäm utifrån detta den avgift för en ”normal” fastighet som helt täcker kostnaderna och alltså motsvarar 100 procent täckningsgrad.
 3. Identifiera eventuella skäl att välja en lägre täckningsgrad än 100 procent.
 4. Beräkna de långsiktiga konsekvenserna av att välja en lägre täckningsgrad.
 5. Utforma ett sammanvägt förslag till täckningsgrad och därmed nivå på anläggningsavgifterna.

Det första steget är en nyckel för att beräkna möjligt avgiftsuttag och bedöma om särtaxa är tillämpligt. Med en gemensam beräkningsgrund kan begreppet täckningsgrad användas mer enhetligt och därmed jämföras mellan kommunerna. Det slutliga valet av täckningsgrad är ett politiskt beslut som bör fattas med ett tydligt och väl dokumenterat underlag.

Rapporten omfattar fördjupningsstudier där en studie visar att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur kostnaden för anslutning beräknas och används, och pekar på behovet av en mer genomarbetad kalkyl som följs upp mot verkligt utfall. En genomgång av beslut och domar visar rättspraxis för anläggningsavgifter samt när och hur särtaxa kan och bör tillämpas. En annan studie visar att anläggningsavgifterna i Sveriges kommuner påverkas av flera faktorer som inte har med kostnaderna att göra. Tillsammans med rapporten presenteras ett enkelt beräkningsverktyg för att analysera och kommunicera kring den långsiktiga effekten av anläggningsavgiftens storlek.

Resultatet av studien som helhet kan sammanfattas i följande slutsatser:

 • Kommunerna behöver ha aktuell kunskap om den genomsnittliga kostnaden för VA-utbyggnad. Kunskapen förbättras successivt genom kalkyl, efterkalkyl och uppföljning av genomförda projekt.
 • Kommunens beslut om anläggningsavgifternas nivå bör grundas på den genomsnittliga kostnaden och en medvetet vald täckningsgrad mellan 0 procent och 100 procent.
 • Konsekvenserna av att välja lägre täckningsgrad än 100 procent bör analyseras och vägas in i beslutet.
 • Anläggningsavgifternas nivå ska uppdateras för att bibehålla täckningsgraden när kostnaderna förändras. Därigenom kan plötsliga större förändringar i avgiften undvikas.
 • Om avgiften behöver förändras för att ändra eller återställa önskad täckningsgrad ska detta inte ske i alltför stora steg.
 • Utgångspunkten vid tillämpning av särtaxa är att täckningsgraden för aktuellt område ska vara densamma som med normaltaxa vid genomsnittlig kostnad.

Tipsrapportlista