SVU-rapport 2016-19 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-19

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-19
Tyngd: 2,5 MB
Publicerad: 20161021
Totalt antal sidor: 86 s.
Område: Dricksvatten, hälsa, rörnät och klimat

Titel: Mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter – utveckling och tillämpning av ett QMRA-verktyg
Författare: Johan Åström, Tyréns AB, Andreas Lindhe, Chalmers, Martin Bergvall, Tyréns AB till 2014, Lars Rosén, Chalmers och Lars-Ove Lång, Sveriges geologiska undersökning

Sökord: Mikrobiell riskanalys, mikrobiell riskbedömning, infektionsrisk, patogener, enskilda avlopp, avloppsutsläpp, grundvatten, bassänginfiltration
Keywords:
Microbial risk analysis, microbial risk assessment, infection risk, pathogens, household sewers, sewage discharge, groundwater, basin infiltration

Sammandrag: Ett verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av grundvattenverk har utvecklats och utprovats i tre olika fallstudier. Baserat på en litteraturgenomgång har beräkningsmoduler upprättats för den naturliga mikrobiologiska barriärverkan i jordmån, omättad och mättad zon med hänsyn till lokala förhållanden.

Sammanfattning: Rapporten presenterar ett praktiskt användbart verktyg för mikrobiologisk riskbedömning av grundvattentäkter. Verktyget kan användas för att kvantifiera infektionsrisken med hänsyn till de naturliga barriärer som finns i mark och grundvatten.

Omkring hälften av allt kommunalt dricksvatten i Sverige kommer från grundvattentäkter, både naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt grundvatten bildas genom infiltration av nederbörd och konstgjort grundvatten genom infiltration av ytvatten. Naturligt grundvatten kan förorenas av patogena mikroorganismer (virus, bakterier, parasiter) från gödsel, avloppsledningar och enskilda avlopp. Konstgjort grundvatten kan också förorenas från bland annat avloppsreningsverk som släpper ut renat eller bräddat och därmed orenat vatten i ytvatten, som sedan infiltreras.

Grundvatten har ansetts mer hälsosäkert än ytvatten på grund av den naturliga barriär som transporten genom marken innebär. Därför har vi i Sverige tidigare sällan använt desinfektion av grundvatten. Men på senare år har allt fler grundvattenverk installerat till exempel UV-ljus. Statistik över utbrott har visat på infektionsrisker från grundvatten och att det behövs ett modellverktyg för att kunna göra en mikrobiologisk riskbedömning. Kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (förkortat QMRA) är en internationellt etablerad metod för att bedöma infektionsrisker i ett dricksvattensystem. Projektet har vidareutvecklat metoden med beräkningsmoduler för grundvattentäkter. Man har identifierat vilka typer av grundvattentäkter som är mest utsatta för mikrobiell påverkan och risk. Man har beskrivit föroreningskällor och förekomst av olika patogener, och redogjort för hur man kan definiera reduktion av patogener i marken.

QMRA-verktyget användes sedan i tre fallstudier, två för Umeås grundvattentäkt (bassänginfiltration av älvvatten samt läckage från Kullabäcken) och en för Magras grundvattentäkt i Alingsås (läckage från enskilda avlopp, spillvattenledning och utjämningsmagasin). Riskbedömningarna för Umeås grundvattenverk visade att virusrisken dominerar och att den årliga infektionsrisken är störst i fallet med bassänginfiltration. Risken är lägre för bakterier och betydligt lägre för parasiter. Riskbedömningen för grundvattenverket i Alingsås omfattade tre föroreningskällor i området och visade på mycket låg infektionsrisk.

QMRA-verktyget för grundvattentäkter kan ge VA-organisationer förståelse för den infektionsrisknivå som är förknippad med dricksvatten producerat från grundvatten, och hur risken påverkas av olika scenarier. Modellen är baserad på underlagsdata från litteraturen och är utvecklad i ett format som kan uppdateras och vidareutvecklas så snart det behövs. Projektet har genomförts i samverkan mellan Tyréns, Chalmers (DRICKS) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) under perioden 2013–2015.

Tipsrapportlista