SVU-rapport 2017-06 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2017-06

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2017-06
Tyngd: 3 MB
Publicerad: 20170407
Totalt antal sidor: 96 s.
Område: Avlopp och miljö

Titel: Sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk
Författare: Tobias Salmonsson, Håbo kommun; Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högskola; Sofia Andersson, Sweco Environment AB; Eva Bergslilja, Sweco Environment AB; Stefan Erikstam, Sweco Environment AB

Sökord: Sidoströmshydrolys, biologisk fosforavskiljning, avloppsreningsverk, drift, design, funktion, dimensionering, uppföljning
Keywords:
Side stream hyrolysis, biological phosphorus removal, waste water treatment plant, operation, design, function, monitoring

Sammandrag: Projektet har sammanställt och utvärderat drifterfarenheter från svenska avloppsreningsverk som använder sidoströmshydrolys för biologisk fosforrening och intern produktion av kolkälla. Syftet var att ta fram riktlinjer för dimensionering, drift och uppföljning.

Sammanfattning: I svenska avloppsreningsverk används oftast olika typer av fällningskemikalier för rening av fosfor, som då fälls ut och avskiljs med slammet. Men genom att skapa särskilda förutsättningar i biosteget kan man gynna tillväxten av bakterier som har förmåga till ”lyxupptag” av fosfor, och med sådan biologisk fosforrening (bio-P) kan man binda mer fosfor till slammet utan att tillsätta fällningskemikalier. För att det här ska fungera krävs det bland annat god tillgång på lättillgänglig kolkälla (flyktiga fettsyror). Rapporten redovisar hur en processlösning som kallas sidoströmshydrolys kan användas samtidigt för både intern produktion av sådan kolkälla och som en utrymmeseffektiv lösning för bio-P-processen. Rapporten sammanställer också viktiga drifterfarenheter från ett antal reningsverk som använder biologisk fosforrening.

Målgruppen är driftpersonal samt utvecklingsingenjörer, konsulter och forskare som jobbar med dimensionering och optimering av avloppsreningsprocesser. Projektet har utförts i samarbete mellan Håbo kommun, Lunds tekniska högskola och Sweco Environment. Inledningsvis hölls en kurs för personal från de deltagande reningsverken för att ge teoretiska kunskaper om biologisk fosforavskiljning och praktiska kunskaper om provtagning och analys. Ett provtagnings- och analysprogram togs fram för varje reningsverk. Personalen utförde sedan provtagning och analys under två perioder. Data från provtagningarna, driftdata samt data om reningsverkens utformning och funktion analyserades. Utformning, driftstrategi och driftresultat för de olika reningsverken jämfördes med gällande dimensioneringsriktlinjer. Syftet med projektet var att ta fram riktlinjer för dimensionering, drift och uppföljning.

Tipsrapportlista