SVU-rapport 2016-08 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2016-08

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2016-08
Tyngd: 1,5 Mb
Publicerad: 20160805
Totalt antal sidor: 54 s.
Område: Avlopp och miljö

Titel: Identifiering av fokusämnen för slam – organiska miljögifter
Författare: Maritha Hörsing, Inst. Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, Kungliga Tekniska Högskolan; Anna Ledin, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Sökord: Uppströmsarbete, prioriteringsmetod, organiska mikroföroreningar, slam
Keywords: Upstream measures, method to prioritize, organic micropollutants, sludge

Sammandrag: En metod tas fram för att prioritera organiska mikroföroreningar i uppströmsarbete. Metoden tillämpas genom att prioritera de organiska mikroföroreningarna i ramdirektivet för vattens prioriteringslista , SIN-listan och utfasningsämnena i kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Sammanfattning: Slam från avloppsreningsverk innehåller fosfor och andra mineraler som behövs på odlingsmark. Men slammet kan också vara en källa till förorening av mark och vatten. Organiska miljögifter passerar i många fall opåverkade genom avloppsverket. En del följer med det renade vattnet ut i sjöar och vattendrag, andra följer med slammet. På ett Revaqcertifierat avloppsverk pågår ett ständigt förbättringsarbete uppströms hos anslutna verksamheter och även när det gäller hushållsprodukter för att identifiera de kemikalier som bör bytas ut mot mindre farliga för att förbättra kvaliteten på avloppsslammet.

I dag finns det flera listor att hämta information från för att få veta vilka organiska miljögifter som bör bytas ut. Alla listorna innehåller inte samma organiska miljögifter, och det kan vara svårt att prioritera. Syftet med projektet var att ta fram en metodik för att prioritera bland organiska miljögifter. Metodiken har sedan använts för att prioritera bland de organiska miljögifter som finns på prioriteringslistan inom EU:s ramdirektiv för vatten, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt Internationella Kemikaliesekretariatets SIN-lista. Utifrån detta har en kandidatlista sammanställts över organiska miljögifter som inte bör ingå i slam som ska användas på mark.

Kandidatlistan ska vara ett hjälpmedel för i första hand Revaqcertifierade avloppsverk i deras uppströmsarbete. Listan innehåller de organiska miljögifter som har störst risk att transporteras vidare till grundvatten eller tas upp i grödor om de tillförs marken via avloppsslam. I rapporten presenteras också metodiken som har använts för att sätta samman kandidatlistan. Om det finns kunskap om de inneboende egenskaperna hos ett miljögift så kan metodiken användas för att utvärdera och bedöma ämnet. Från ramdirektivets prioriteringslista sorterades tio organiska miljögifter ut och fördes upp på kandidatlistan. Ur SIN-listan sorterades 26 organiska miljögifter ut, och från Kemikalieinspektionens PRIO-guide ytterligare tolv organiska miljögifter.

De organiska miljögifterna är inte prioriterade sinsemellan på kandidatlistan, utan varje enskilt avloppsverk har att ta ställning till sitt eget inkommande och utgående vatten och vilka miljögifter som kan finnas i det. Ett organiskt miljögift kan komma med avloppsvattnet från en industri som skulle kunna byta ut miljögiftet mot något mindre miljöbelastande alternativ. Miljögifter kan också komma från flera diffusa källor, vilket försvårar utbytet. Koncentrationen av ett organiskt miljögift kan också ha betydelse. Därför kan det vara befogat att vidta åtgärder för att avlägsna även ett organiskt miljögift som inte kvalificerat sig till kandidatlistan men som finns upptaget på någon av ursprungslistorna. Vilka insatser som krävs är unikt för varje avloppsverk.

Tipsrapportlista