SVU-rapport 2020-03 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2020-03

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2020-03
Tyngd
: 1,6 MB
Publicerad: 2020-03-23
Totalt antal sidor: 24
Område: Avlopp & miljö

Titel: Processmodellering av avloppsreningsverk. Kunskapsspridning om ett kraftfullt verktyg för drift och design

Författare: Christoffer Wärff, Marcus Ahlström, Magnus Arnell, RISE 

Sökord: Avloppsreningsverk, modellering, kunskapsportal
Keywords: Wastewater treatment plant, modelling, knowledge portal

Sammandrag: Datorbaserade modeller för simulering av processer på avloppsreningsverk kan göra stor nytta för att optimera investeringar och drift, men de används bara på ett fåtal avloppsreningsverk i Sverige. Målet med projektet var att höja kunskapsnivån om nyttan med modellering hos svenska användare och beslutsfattare. Hittills har det funnits ytterst lite information på svenska om hur processmodellering kan användas. Projektet tog därför fram kunskapsportalen ModelleraARV som nu finns tillgänglig på Internet.

Sammanfattning: Datorbaserade modeller för simulering av processer på avloppsreningsverk kan göra stor nytta för att optimera investeringar och drift, men de används bara på ett fåtal avloppsreningsverk i Sverige. Målet med projektet var att höja kunskapsnivån om nyttan med modellering hos svenska användare och beslutsfattare. Hittills har det funnits ytterst lite information på svenska om hur processmodellering kan användas. Projektet tog därför fram kunskapsportalen ModelleraARV som nu finns tillgänglig på Internet.

I dag finns det väl etablerade modeller för olika delprocesser på avloppsreningsverk och användningen är väl utbredd internationellt, framför allt i Nordamerika. Med hjälp av modellerna kan man via simuleringsstudier utvärdera scenarier inför investeringar, utvärdera kapacitet och prestanda, samt få möjligheter till optimering och ökad kunskap om reningsprocesserna.

Projektet genomförde en tvådagars workshop med cirka 20 deltagare och ställde frågor till deltagarna om deras motiv för medverkan i workshoppen och om deras tidigare erfarenheter av processmodellering av avloppsreningsverk. Det visade sig att det finns intresse för användning av processmodellering som verktyg både hos konsulter och hos personal på kommunala avloppsreningsverk, men många känner i dag att de saknar kunskap för att kunna använda processmodellering i praktiken. Under workshoppen gavs grundläggande information om nytta och tillämpningsområden för processmodeller samt information om hur de är uppbyggda. Gryaab i Göteborg och Tekniska Verken i Linköping har redan arbetat med processmodellering. Deras arbete presenterades, bland annat deras syfte från början, den efterföljande användningen och nyttan, samt utmaningar de har mött. Workshopdeltagarna kunde testa fem olika kommersiella simuleringsprogramvaror och fick dessa presenterade av representanter från respektive företag.

Kunskapsportalen ModelleraARV (www.modelleraarv.se) har byggts upp under projektet och innehåller praktisk, konkret information om nytta och användningsområden för processmodeller, hur ett modelleringsprojekt genomförs, vilka kommersiella programvaror som finns tillgängliga, lämplig litteratur, samt exempel på lyckad användning av processmodellering i Sverige. Fler praktiska exempel från Sverige skulle bidra till ökad tilltro till modellerna och därmed ökad användning. En kunskapsportal där information finns lätt tillgänglig på svenska är ett steg på vägen till ökad kunskap om processmodellering, och förhoppningsvis kan den bidra till att fler kan nyttja de fördelar som processmodellering ger för drift och design av avloppsreningsverk.