SVU-rapport 2021-11 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2021-11

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2021-11
Tyngd
: 4,9 MB
Publicerad: 2021-08-19
Totalt antal sidor: 92
Område: Organisation & styrning

Titel: Tillgångsförvaltning för svenska VA-organisationer. Omvärldsanalys och test.

Författare: Karin Book Emilsson, Magnus Montelius och Anne Adrup

Sökord: Tillgångsförvaltning, Asset Management, ISO 55000, självskattning, GAP-analys, VA-investeringar, livscykelkostnad, servicenivå, riskbedömning/analys, målstyrning
Keywords: Asset management, ISO 55000, self-assessment, GAP-analysis, infrastructure investments, lifecycle cost, service level, risk assessment/analysis

Sammandrag: Det ligger stora värden i anläggningstillgångar för vatten och avlopp som behöver vårdas för kommande generationer. Nödvändiga reinvesteringar och nya krav innebär ökade investeringsbehov, vilket kommer att kräva strategiska prioriteringar. Projektet har undersökt om den modell som kallas tillgångsförvaltning kan vara ett framgångsrikt arbetssätt. Slutsatsen är att metoden skulle vara till stor nytta för samtliga svenska VA-organisationer.

Sammanfattning: Tillgångsförvaltning – på engelska Asset Management – är ett sätt att arbeta så att investeringar och andra åtgärder blir så effektiva som möjligt. Man arbetar i ett långsiktigt perspektiv och strävar efter en överenskommen servicenivå och acceptabel risknivå till lägsta möjliga livscykelkostnad. Metoden binder samman flera olika moment som till exempel investeringsbedömningar, underhållsplanering och ekonomistyrning; men framförallt styr den dessa mot ett gemensamt mål. Modellen har växt fram sedan slutet av 1980-talet. En ISO-standard (ISO 55 000-serien) publicerades 2014 och har sedan successivt kompletterats med flera delstandarder. Tillgångsförvaltning tillämpas inom VA i flera andra länder och förekommer i andra branscher i Sverige, men är med några få undantag tämligen oprövat för svensk VA.

Projektet har haft tre olika utgångspunkter:

  • Studera hur tillgångsförvaltning tillämpas inom VA i andra länder, främst Danmark och Storbritannien, och analysera vad Sverige kan lära av erfarenheterna där.
  • Undersöka hur tillgångsförvaltning tillämpas i andra branscher i Sverige.
  • Genom arbete med sex VA-organisationer i en projektgrupp testa modeller för självskattning och analysera vad som skulle krävas för att komma vidare. Projektgruppen har även fungerat som ett viktigt forum för diskussion och analys.

Vidare har en generell nulägesanalys genomförts av hur de olika delarna av tillgångsförvaltning tillämpas i Sverige idag. Ett öppet webbinarium har även hållits där preliminära slutsatser presenterades och diskuterades med ett femtiotal branschföreträdare.

Slutsatserna av detta projekt är att tillgångsförvaltning möjliggör en mer strukturerad analys av servicenivåer, risker och livscykelkostnader samt knyter ihop dessa till samlade mål. De olika delmomenten som ingår motsvarar i hög grad planer och processer som branschen redan identifierat som nödvändiga. För en organisation som saknar till exempel dokumenterade processer för investeringsbeslut, underhållsplan, förnyelseplan, en långsiktig ekonomisk plan och processer för styrning med nyckeltal erbjuder tillgångsförvaltning inte bara ett sammanhållet arbetssätt för dessa moment utan även gemensamma mål som alla aktiviteter styr mot. Tillgångsförvaltning kan även underlätta diskussioner med till exempel ägare och kreditgivare, en utveckling som på sikt kan gynna branschen som helhet.

För att fortsätta utveckla tillgångsförvaltning för svensk VA krävs inte minst goda exempel och forum för erfarenhetsutbyte. Den självskattningsmall som använts i projektet är ett bra första steg och fungerar även som en värdemätare på organisationens mognadsgrad, varför alla VA-organisationer kan rekommenderas att genomföra den eller liknande självskattningar. Digitalisering och datahantering är andra viktiga aspekter att utveckla, inte minst att få grundläggande IT-system för dokumentation, analys och ekonomi att integreras bättre.

Projektets slutsats är att samtliga VA-organisationer skulle ha stor nytta av tillgångsförvaltning. Inledningsvis krävs en arbetsinsats men över tid bedöms metodiken inte innebära en ytterligare arbetsbelastning jämfört med att genomföra de olika ingående planerna och processerna separat, samtidigt som metodiken öppnar för flera nya fördelar. För mindre VA-organisationer är förmodligen trösklarna att införa tillgångsförvaltning högre, men fördelarna lika stora.