SVU-rapport 2018-02 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2018-02

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

SVU-rapport: 2018-02
Tyngd
: 1,5 MB
Publicerad: 2018-02-08
Totalt antal sidor: 30
Område: Avlopp & miljö

Titel: Fosforutvinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017
Författare: Bo von Bahr

Sökord: fosfor, avloppsslam, aska, slamaska, kväve, lagstiftning, förbränning, Tyskland, Schweiz, Europa
Keywords: phosphorus, sewage sludge, sludge ashes, nitrogen, legislation, combustion, Germany, Switzerland, Europe

Sammandrag:

Rapporten ger en översikt av presentationerna under ett tredagarsmöte i Basel i oktober 2017. Mötet handlade huvudsakligen om lagstiftning som håller på att utvecklas i Tyskland och Schweiz för avloppsslam och fosfor, samt om teknik för fosforutvinning. Tyngdpunkten låg på extraktion ur slamaska eftersom mycket av slammet förbränns i Tyskland och Schweiz.

Sammanfattning

Rapporten ger en översikt av presentationerna under ett tredagarsmöte i Basel i oktober 2017. Mötet handlade huvudsakligen om lagstiftning som håller på att utvecklas i Tyskland och Schweiz för avloppsslam och fosfor, samt om teknik för fosforutvinning. Tyngdpunkten låg på extraktion ur slamaska eftersom mycket av slammet förbränns i Tyskland och Schweiz.

Det pågår ett antal mycket stora EU-projekt med fokus på resurshushållning av näringsämnen. Sveriges universitet, forskningsinstitut och företag har ingen representation i projekten, förutom i Run4Life där Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB (NSVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är med och utvecklar uppströmslösningar.

Tyskland har just infört lagstiftning om fosforåtervinning, och intresset från de stora tyska avloppsreningsverken att välja tekniklösningar är mycket stort. År 2023 ska alla berörda avloppsreningsverk presentera en plan för hur de ska göra för att uppfylla lagstiftningen som börjar gälla 2029 för de största verken. Schweiz har förbjudit slamspridning på åkermark sedan 2006, men har ännu ingen lagstiftning om fosforåtervinning. Man arbetar dock på att ta fram detta. 

Fosforåtervinning genom struvitprocesser hade ingen framträdande plats på mötet eftersom de redan har passerat utvecklingsstadiet och finns i fullskala på många platser i Europa. Eftersom slamförbränning är vanligt förekommande i Schweiz och Tyskland handlade mycket av processdiskussionen om hur slamaska kan behandlas, och här visade några företag och processer upp sig. De flesta processer som behandlar aska bygger på någon form av syraupplösning av askan med påföljande steg för att få ut fosfor i användbar form. Det finns många pilot- och demonstrationsanläggningar men nästan inga fullskaleanläggningar än.

Konferensens tyngdpunkt låg på fosfor. Men konferensrubriken ”European Nutrient Event” var korrekt eftersom det visade sig att många aktörer försöker utvinna mer än bara fosfor, till exempel kväve som kräver årlig tillförsel inom lantbruket.

När man diskuterar återvunna näringsämnen och deras egenskaper bör man inte avgöra deras lämplighet som gödningsmedel baserat på vattenlösligheten, som de flesta mineralgödsel bedöms efter. Ett bra exempel är struvit som har låg vattenlöslighet men ändå fungerar utmärkt som gödningsmedel.

För att få fart på kretsloppet av växtnäringsämnen är det viktigt att alla berörda parter samverkar. Lantbrukarna är en viktig part eftersom de är slutanvändare av den återvunna fosforn. Tyvärr var inga lantbrukare närvarande på mötet, så även i Schweiz bör man försöka förbättra kommunikationen mellan de ingående aktörerna. 

Rapporten är skriven av Bo von Bahr på forskningsinstitutet RISE. 

Tipsrapportlista