SVU-rapport 2018-10 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2018-10

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2018-10
Tyngd
: 4,5 MB
Publicerad: 2018-08-17
Totalt antal sidor: 104
Område: Rörnät & klimat

Titel: Framtidens hållbara va-ledningssystem
Författare: Helena Mårtensson, RISE Urban Water Management, Annika Malm, RISE Urban Water Management, Bror Sederholm, Swerea Kimab, Jan Henrik Sällström, RISE Rörcentrum, Jan Trägårdh, RISE CBI

Sökord: VA-ledningssystem, hållbara va-ledningssystem, förlängning av livslängd för va-ledningssystem 
Keywords: Water and sanitation pipe networks, sustainable water and sanitation pipe networks, extension of lifetime of water and sewerage pipes

Sammandrag: Rapporten sammanställer de faktorer som har störst betydelse för VA-ledningssystemens livslängd och de forsknings- och utvecklingsbehov som finns för att befintliga och framtida system ska hålla i minst 100–150 år. Forskningsbehoven är stora och en prioritering av de viktigaste forskningsbehoven har gjorts.

Sammanfattning: Rapporten går igenom dels de faktorer som har störst betydelse för VA-ledningssystemens livslängd, dels de forsknings- och utvecklingsbehov som behöver tillgodoses för att VA-ledningssystemen i framtiden ska hålla i 100−150 år. Både forsknings- och investeringsbehoven är stora, och det gäller att satsa systematiskt på de projekt och delar av systemen där nyttan blir störst. Varje år byggs det VA-ledningar för mer än 7 miljarder kronor i Sverige. Men förnyelsetakten behöver öka med 40 procent för att inte underhållsbehovet ska skjutas på framtiden, och de VA-ledningssystem som läggs i dag bör enligt Svenskt Vatten ha en livslängd på minst 100 år. För att kunna göra rätt prioriteringar behövs det kunskap om statusen hos enskilda delar av systemet. Rapporten systematiserar kunskap om olika rörsystem och rörmaterial i allmänna VA-ledningssystem − utifrån litteraturstudier samt enkät och intervjuer med ett antal kommuner, teknikkonsulter och entreprenörer. Författarna har i första hand undersökt ledningssystem som förekommer ofta, där det ofta uppstår fel och där felen ger stora konsekvenser. Rapporten avslutas med rekommendationer för den fortsatta utvecklingen av systemen och hur kunskapen för längre livslängd hos systemen kan öka.

Det ger stora miljömässiga och samhällsekonomiska vinster om författarnas mål uppfylls att de VA-ledningar som läggs från år 2020 ska ha en livslängd på 100−150 år. Målet är ambitiöst med tanke på hur dagens praxis ser ut. För att det ska uppnås måste kvalitet och kompetens öka när det gäller bland annat förnyelseplanering, produkt- och materialutveckling, samarbete, projektering, upphandling, utförande, drift och underhåll. Det är viktigt med hög kvalitet på det material som används, och materialet ska vara rätt för omgivningen. Anläggningen ska ske på rätt sätt, och systemen ska utformas med tanke på framtida drift och underhåll.

Genomgången av FoU-behov visar att det finns projekt som kan ge stor nytta till rimlig insats. Utifrån planerings- och byggperspektiv bör det skapas utökat samarbete och ökad kunskapsöverföring mellan beställare, konsulter och entreprenörer genom exempelvis nätverksplattformar. Det bör tas fram stöd för tydliga materialvalspolicyer för VA-huvudmän samt en kontroll- och byggledarhandbok för att säkerställa kvaliteten i utförandefasen. En projektledarhandbok håller på att tas fram i Svenskt Vattens regi.

De projekt som bör prioriteras utifrån de vanligaste materialen i dagens ledningssystem är studier av kostnad och nytta av att förlänga livslängden på metalliska dricksvattenledningar, hur fogningsegenskaper kan förbättras på självfallsledningar i plast och betong, samt hur trycksatta PE-ledningars livslängd kan garanteras och övervakas bättre än i dag. Rapporten har skrivits av en arbetsgrupp inom RISE Research Institutes of Sweden och Swerea KIMAB. Författarna konstaterar att det återstår mycket att göra för att beställare ska kunna ställa krav på 100−150 års livslängd för hela VA-ledningssystemet.