SVU-rapport 2021-03 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

SVU-rapport 2021-03

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månaderna genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla. Medlemmar, företagspartner och icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlistor får då rapportinformation och länk genom Newsdesk.

Rapportnr: 2021-03
Tyngd
: 1 MB
Publicerad: 2021-04-07
Totalt antal sidor: 37
Område: Organisation & styrning

Titel: Samverkan 2.0. Hinder och möjligheter för bildande av regionala samverkansorganisationer
Författare: Anna Thomasson, Lunds universitet

Sökord: Samverkan, regionala organisationer, investeringar, forskning och utveckling
Keywords: Collaboration, regionalization, investments, research and development

Sammandrag: För att de kommunala VA-organisationerna ska klara sina uppgifter i framtiden är det en fördel om de samverkar. Men vad händer i en gemensam organisation efter några år? Vad är nästa steg i samverkan? Är nästa steg en regionalisering eller en fördjupning av samverkan i form av gemensamma investeringar? Projektet har undersökt möjligheterna och hindren för utveckling och fördjupning av samverkan inom ramen för en gemensam organisation.

Sammanfattning: Studien baseras på tidigare svensk och internationell forskning kring samverkan i kommuner samt på intervjuer med politiker och tjänstemän i fem svenska samverkansorganisationer: aktiebolaget Sydvatten (17 ägarkommuner), kommunalförbundet VA Syd (fem medlemskommuner), driftbolaget NSVA (åtta ägarkommuner), forsknings- och utvecklingsbolaget Sweden Water Research (ägt av Sydvatten, VA Syd och NSVA), samt driftbolaget Vakin (tre ägarkommuner). Resultaten visar att VA får mer och mer karaktären av en regional angelägenhet. Klimatförändringar, ökade krav på investeringar och alltmer omfattande miljökrav är inte något som en kommun själv kan hantera, utan ett större regionalt perspektiv behövs i både planering och genomförande av åtgärder. Inte minst krävs det samverkan när det gäller förnyelse och utbyggnad av befintlig infrastruktur.

Till fördelarna med samverkan hör att resurstillgången ökar så att organisationen blir mindre sårbar och bättre rustad att hantera kriser, och att det är lättare att rekrytera och behålla personal. Samverkan ökar också förmågan att arbeta med forskning och utveckling, med investeringar och förnyelse av infrastruktur. Samverkan behövs därför i både tätbefolkade områden och i glesbygd.

Men det finns flera utmaningar med samverkan inom VA, utmaningar som kräver tid och resurser. Samverkan ställer stora krav på samordning mellan kommuner i beslutsfattande och samhällsplanering. Här krävs det kompromisser för att samverkan ska fungera, och de kommuner som samverkar måste ha samma ambitionsnivå och samma mål med samverkan. Samverkan måste också upplevas som rättvis. En annan utmaning är hur man tar hänsyn till lokala intressen. Eftersom samverkan kräver samordning och kompromisser mellan kommuner finns det en risk att den lokala förankringen går förlorad. Samverkan kräver därför också att beslutsfattare balanserar behovet av lokal förankring med regionala intressen och behov. För detta behöver rutiner och former tas fram och implementeras.

Olika organisatoriska lösningar, som kommunala bolag och kommunalförbund, skapar olika förutsättningar för att växa och ta in fler medlemmar, men alla befintliga lösningar har en gräns. Frågan är hur man inom ramen för befintliga organisationsformer kan växa utan att arbetet med koordinering och förankring bakåt till kommunerna blir för omfattande och resurskrävande. Samverkan behövs, även om den är resurskrävande. Samverkan är det sätt som VA-sektorn i Sverige har för att hantera sina behov framöver och för att bli mindre sårbar.