Sverigedemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

Kommunerna utgör en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor och har viktiga uppgifter så som förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg och VA. Vi har inga riktade stöd specifikt till VA-försörjning, dock ser vi det generellt ökade investeringsbehovet i kommunsektorn och tillskjuter därför 3 miljarder kronor extra jämfört med regeringen till de svenska kommuner.

 

Behovet skiljer sig både mellan kommunerna och inom kommunerna. Det är viktigt att kommuner som varit förutseende och redan gjort stora investeringar i VA inte ska drabbas negativt av stöd. Därför vill vi ha generella stöd till kommunerna och om möjligt undvika riktade stöd, så att kommunerna sedan har frihet att använda resurserna där de gör mest nytta. Det är också en rättvisefråga, att alla ska betala för sina egna vatten- och avloppskostnader och inte betala dubbelt. Framförallt på landsbygden och i glesbygd finns många som investerat stora summor i egna lösningar och det blir orättvist om de också via skattsedeln ska betala andras VA.

 

Om regeringen ställer större krav på kommunerna måste regeringen ge kommunerna mer resurser. Nu (maj 2022) behandlas regeringens proposition Vägen till hållbara vattentjänster, i Riksdagen. Vi avslår förslaget eftersom det innehåller ett bemyndigande som möjliggör meddelande om föreskrifter och skyldighet gällande små avloppsanläggningar, därigenom möjliggörs införande av avloppsdeklarationer vilket kan bli mycket kostsamt för husägare. Det är fel att pålägga enskilda fastighetsägare ytterligare kostnader. Vidare föreslås kommunala VA-planer – detta är vi inte motståndare till, men kommuner som önskar upprätta sådana kan genomföra detta oberoende av om lagen införs nu eller inte. Risken för skyfall och översvämningar kan inte hanteras enbart som en VA fråga, då det krävs mer övergripande åtgärder i hur hela samhället planeras och hur vägar byggs, så att regnvatten leds bort på ett bättre sätt än genom avloppsledningarna. Våra synpunkter framgår i vår följdmotion ”med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster” Motion 2021/22:4689 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).