Miljöpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

 

Ja, Miljöpartiet anser att det behövs ett statligt, samlat VA-kliv – en kraftfull satsning på modernt VA i hela landet och en genomgripande systemöversyn för att utveckla morgondagens helt nya VA-lösningar. Gamla anläggningar måste förnyas och ny kapacitet inom VA och dagvatten behöver byggas upp. För detta krävs en kraftfullt ökad finansiering. Utgångspunkten ska vara cirkulära lösningar, klimatanpassning och högt ställda miljökrav för att möta belastningen av kemikalier och andra föroreningar i vattnet.

 

Därutöver behövs ett särskilt landsbygdsperspektiv, staten bör avsätta medel för att möjliggöra för kommuner att söka medel för investeringar i nya, förbättrade reningstekniker, klimatanpassningsåtgärder, smarta energilösningar, samt även för löpande reinvesteringsbehov. I dagsläget har många små kommuner i landsbygd inte ens resurser att anpassa sig efter lagstiftningen.

 

Staten behöver också se över reglerna i Lagen om allmänna vattentjänster och möjliggöra för kommunerna att använda VA-avgiften i syfte att möta kommande investeringsbehov, inte enbart att täcka kostnaden för löpande underhåll. Idag ligger inte taxan på en långsiktig hållbar nivå i många kommuner.