Sverigedemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?

Kommuner bör ha en skyldighet att förbereda för extraordinära händelser, som översvämningar och skyfall, i sin planering av kommunen. Det noterar vi i vår följdmotion ”med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster” Motion 2021/22:4689 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)”. Alla kommuner bör ha krisplanering för extraordinära händelser, inte endast vissa kommuner. Det är inte alltid fråga om större resursbehov, utan delvis en fråga om en förändrad planering och omprioriteringar.

 

I Göteborgs kommun har man sedan lång tid tillbaka, eftersom väderleken så kräver det, stadsplanerat på grund av att området är det mest drabbade i Sverige av nederbörd och risker för översvämningar. Riksdagens Civilutskott har fått ta del av föredrag från Göteborgs kommun om just detta. Detta medför vinster som innovation inom stadsplanering i form av funktionella bassänglösningar. Det kan vara idé att andra kommuner får ta del av Göteborgs kommuns metoder för stadsplanering.