Centerpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?

I Sverige spelar kommunerna en viktig roll för klimatanpassningen och klimatförändringarna kommer leda till ett ökat behov av anpassningsåtgärder som ser olika ut runtom i landet, så som höga vattenflöden, värmeböljor och torka. I dagsläget finns det en rad mindre statliga investeringsstöd för kommunerna att söka med hänsyn till klimatanpassningen, vanligtvis är det riktade investeringar för till exempel förbättrad läkemedelsrening, hantering av dagvattenförluster eller vattenbesparande åtgärder. Dessa investeringar gör stor nytta för kommunen när det gäller specifika projekt men bidrar inte till att finansiera omfattande reinvesteringar som behövs. Men kostnader skiljer sig kraftigt mellan kommuner med de lägsta VA-taxorna och de med de allra högsta.

 

Oftast är det kommuner som är ytmässigt stora, glesbefolkade och resurssvaga som betalar mest per meter ledning. Centerpartiet vill därför utreda möjligheten att införa ett begränsat statligt investeringsstöd som är specifikt riktat till de kommuner som har högst omkostnader per capita sett till VA-infrastrukturen. Investeringarna ska syfta till att möjliggöra nödvändiga reinvesteringar i det befintliga nätet i de fall andra finansieringsalternativ inte är tillräckliga. Ett investeringsstöd bör inte ersätta andra kapacitetsförstärkande och kostnadseffektiviserande åtgärder.