Sverigedemokraterna (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?

Det är av vikt att värna markägares självbestämmande och rättigheter. I allt för många fall åsidosätts markäganderätten och andra intressenter ges i allt för stor utsträckning rättigheter som till och med kör över markägarens rättigheter till sin egen mark. Detta gäller exempelvis många gånger vid naturskydd. Exempel finns på att skogsägare hindras bruka sin egen skog. I sådana sammanhang, även då det gäller preventiva åtgärder som planering och skydd mot översvämning och säkrande av dagvatten, måste privata markägare respekteras och på ett så tidigt stadium som möjligt samt i hela processen, få utgöra en självklar ingående del. Samverkan behöver ske där den private markägaren utgör en central samarbetspartner. Om privat mark ingår i eller ansluter till område som är utsatt eller behöver åtgärder för VA och som påverkar närliggande allmän mark, bör den private markägaren ingå i planeringen av nödvändiga åtgärder och måste också få rimlig kompensation för det arbete och de åtgärder som innebär kostnader.