Miljöpartiet (klicka här) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?

 

Kommunens möjligheter att ställa krav på fastighetsägare att vidta åtgärder på sin egen mark för fördröjning av dagvatten bör ses över. Ansvarsfördelningen mellan olika fastighetsägare och kommunen behöver preciseras både på en övergripande nivå och inom kommunal planering. Fastighetsägare bör få fri information om teknisk utrustning och andra åtgärder som kan förebygga skador. Klimatanpassning måste prioriteras mycket högt och obligatoriska vattenplaner som inkluderar klimatanpassning är en möjlighet att genomföra detta. Det bör också införas tvingande krav i fysisk planering att inte planera ny bebyggelse i områden särskilt utsatta för översvämningsrisker eller risker för havsnivåhöjning.