Samverkan mellan kommuner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver en ökad samverkan mellan kommuner inom VA drivas på och stimuleras?

 

 Centerpartiet

Ja. På senare år har mindre kommuner gått samman kring en gemensam VA-organisation för att hantera de gemensamma problem de har med VA-infrastrukturen. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att samfinansiera insatser för kapacitetsuppbyggnad, rekrytera personal och främja innovation. Denna trend är positiv men går för långsamt och därför vill Centerpartiet se att ett särskilt utredningsuppdrag ges till berörda myndigheter på nationell nivå för att undersöka olika lösningar och incitamentsstrukturer för att göra det mer lönsamt och konstadseffektivt.

 

 Kristdemokraterna

Vi välkomnar ökad samverkan över kommungränserna så att kompetens kan delas och begränsade resurser kan tas vara på ett effektivt sätt.

 

 Liberalerna

Det finns i många fall uppenbara fördelar med att kommuner samarbetar om VA-anläggningar. Det finns skalfördelar i att bygga större anläggningar och det finns möjlighet att uppnå effektiviseringar när drift och underhåll av anläggningarna samordnas.

 

Liberalerna anser att lagstiftningen ska vara utformad så att det är praktiskt möjligt att dra nytta av möjligheterna som en samordning ger. Kommunerna ska ha stor frihet att bygga, driva och underhålla sina VA-nät på ett effektivt sätt. Kommunerna har ansvaret och då får inte staten lägga krokben genom lagstiftningen.

 

 Moderaterna

Ja. Framför allt mindre kommuner måste få möjligheten att samarbeta med varandra för att kunna bygga upp tillräcklig kapacitet inom VA-området. Samarbeten sker i dag sällan. Vi vill därför underlätta för samarbeten, till exempel genom att göra det enklare att överföra ansvar och beslutsmöjligheter till en VA-organisation som är gemensam för flera kommuner.

 

Socialdemokraterna

Ja. Propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster” innehåller krav på långsiktiga vattenplaner i varje kommun, vilket innebär att samverkan stimuleras.

 

 Sverigedemokraterna

Det vore troligen givande för flera kommuner med ökad samverkan. Däremot tror vi mer på gynnande, information om vinster med samverkan och goda exempel, än ökade pålagor och tvång. En väg att gå kan vara att kommuner får ta del av det utvecklade beredskapsarbetet där det aktivt pågår i de kommuner, exempelvis Göteborgs kommun.

 

 Vänsterpartiet

Det finns goda skäl för det.