Resurser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att staten behöver skjuta till mer resurser för att kommunerna ska klara av en säker VA-försörjning?

 Centerpartiet

Ja, men det är inte hela svaret. Det måste också bli lättare för huvudmännen att samverka, att fondera medel och att ta in privat kapital för att få klara investeringar och reinvesteringar. Utöver det ser vi att det behöver till särskilt statligt stöd till glesbefolkade kommuner. Vi vill genomföra en stor upprustning av den svenska VA-infrastrukturen för att ta igen investeringsskulden, men vi behöver också möta nya behov på grund av klimatförändringarna och omställningen till ett cirkulärt samhälle. Staten ska ta sitt ansvar, men framförallt också ge kommunerna bättre möjligheter att ta sin del för att säkra ett robust VA-nät.

 

 Kristdemokraterna

VA-nätet börjar bli gammalt och kommer behöva rustas upp betänkligt framöver. Det kan behövas statligt stöd till VA-sektorn för dessa renoveringar. För att säkerställa underhållet av VA-nätet måste det också finnas ekonomiska incitament för varför man inte bör låta bli. Vi vill därför införa en nationell leveransgaranti för vattenförsörjningen. Det är ett sätt att motivera kommuner att laga innan det går sönder. Det skulle öka fokus för och pressen på kommunerna att tillgodose invånarnas behov och genomföra de investeringar som behövs.

 

 Liberalerna

Vatten och avlopp är en kommunal angelägenhet och ska som grundregel finansieras av kommunerna. Den moderniseringen av VA-näten som behövs sammanfaller med nya krav på VA-näten till följd av att klimatet förändras.

Liberalerna har föreslagit (Motion till riksdagen 2021/22:4199) att det ska utredas hur detta ska finansieras och om det går att hitta former för att ta in privat kapital.

 

Med tanke på omfattningen av uppgiften kommunerna står inför har Liberalerna efterfrågat en nationell strategi för dricksvattenförsörjningen (Motion till riksdagen 2021/22:3982).

 

 Moderaterna

Stora delar av VA-systemet är gammalt och eftersatt. Investeringsbehoven är stora, och kommer att leda till ökade kapitalkostnader och en höjning av taxorna. Det riskerar att slå extra hårt i glesbygden där ledningsnäten är långa och konsumenterna som kan dela på kostnaderna är få.

 

Moderaterna vill därför att det ska tillsättas en utredning som analyserar investeringsbehovet för Sveriges VA-system och föreslår kostnadseffektiva investeringar över en längre tidsperiod. När den är genomförd kan vi ta ställning till om staten ska skjuta till mer resurser.

 

Socialdemokraterna

Vi är medvetna om de behov som finns och följer utvecklingen. Propositionen ”Vägar till hållbara vattentjänster” innebär ett viktigt steg för att kommunens bedömning av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel.

 

 Sverigedemokraterna

Kommunerna utgör en stor del av den samhällsservic som finns där vi bor och har viktiga uppgifter så som förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg och VA. Vi har inga riktade stöd specifikt till VA-försörjning, dock ser vi det generellt ökade investeringsbehovet i kommunsektorn och tillskjuter därför 3 miljarder kronor extra jämfört med regeringen till de svenska kommuner.

 

Behovet skiljer sig både mellan kommunerna och inom kommunerna. Det är viktigt att kommuner som varit förutseende och redan gjort stora investeringar i VA inte ska drabbas negativt av stöd. Därför vill vi ha generella stöd tillkommunerna och om möjligt undvika riktade stöd, så att kommunerna sedan har frihet att använda resurserna där de gör mest nytta. Det är också en rättvisefråga, att alla ska betala för sina egna vatten och avloppskostnader och inte betala dubbelt. Framförallt på landsbygden och i glesbygd finns många som investerat stora summor i egna lösningar och det blir orättvist om de också via skattsedeln ska betala andras VA. 

 

Om regeringen ställer större krav på kommunerna måste regeringen ge kommunerna mer resurser. Nu (maj 2022) behandlas regeringens proposition Vägen till hållbara vattentjänster, i Riksdagen. Vi avslår förslaget eftersom det innehåller ett bemyndigande som möjliggör meddelande om föreskrifter och skyldighet gällande små avloppsanläggningar, därigenom möjliggörs införande av avloppsdeklarationer vilket kan bli mycket kostsamt för husägare. Det är fel att pålägga enskilda fastighetsägare ytterligare kostnader. Vidare föreslås kommunala VA-planer – detta är vi inte motståndare till, men kommuner som önskar upprätta sådana kan genomföra detta oberoende av om lagen införs nu eller inte. Risken för skyfall och översvämningar kan inte hanteras enbart som en VA fråga, då det krävs mer övergripande åtgärder i hur hela samhället planeras och hur vägar byggs, så att regnvatten leds bort på ett bättre sätt än genom avloppsledningarna. Våra synpunkter framgår i vår följdmotion ”med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster” Motion 2021/22:4689 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).

 

 Vänsterpartiet

Ja. Det är en av samhällets viktigaste tillgångar och investeringsbehovet för nödvändiga renoveringar är stort i kommunerna, inte minst i glesbebyggda områden.