Remissvar om förslag till nya dricksvattenföreskrifter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar om förslag till nya dricksvattenföreskrifter

Svenskt Vatten synpunkter på förslaget till nya dricksvattenföreskrifter innehåller såväl förslag till mindre redaktionella ändringar som mer principiella synpunkter och önskemål om justeringar och kompletteringar av föreskrifterna. Synpunkterna på föreskrifter och bilagor som tagit fram i nära samarbete med Svenskt Vattens Dricksvattenkommitté följer föreskrifternas disposition.

Svenskt Vattens övergripande synpunkter

Livsmedelsverket förslag till nya dricksvattenföreskrifter ger en bra grund för det fortsatta arbetet. Med tanke på de stora förändringar som det nya dricksvattendirektivet innebär och den korta tid som Livsmedelsverket haft till förfogande för att ta fram förslaget till nya dricksvattenföreskrifter är förslagen i de flesta fall motiverade och väl formulerade.

Svenskt Vatten synpunkter på förslaget till nya dricksvattenföreskrifter innehåller såväl förslag till mindre redaktionella ändringar som mer principiella synpunkter och önskemål om justeringar och kompletteringar av föreskrifterna. Synpunkterna på föreskrifter och bilagor som tagit fram i nära samarbete med Svenskt Vattens Dricksvattenkommitté följer föreskrifternas disposition.

Svenskt Vattens övergripande synpunkter redovisas nedan: 

Hälsomässig betydelse

I den nya gränsvärdeslistan finns ett gränsvärde för varje parameter och inte som tidigare möjlighet till olika bedömningar för olika parametrar. Detta innebär skillnaden i olika parametrars hälsomässiga betydelse framgår mindre tydligt, ett överskridande av gränsvärdet för mikrosvamp hos användare kan få samma vikt som ett överskridande av E.Coli i utgående vatten trots den stora skillnaden i risken för påverkan på människors hälsa. De olika parametrarnas hälsomässiga betydelse bör framgå tydligare av föreskrifterna.

Behov av kompletteringar

Inom vissa områden behöver föreskrifterna kompletteras Kompletteringar behövs framför allt inom områdena råvattenkontroll, beredningskemikalier och filtermaterial samt information till allmänheten.

Behov av vägledning vid implementering

Det kommer att krävas mycket vägledning både till dricksvattenleverantörerna och kontrollmyndigheterna när de nya föreskrifterna ska börja tillämpas. Det är Svenskt Vattens förhoppning att Livsmedelsverket kommer att avsätta de resurser som krävs för att påbörja arbetet med att uppdatera vägledningar under hösten 2022.

Utvärdering efter införande

För att ta vara på de erfarenheter som kommer att byggas upp när de nya dricksvattenföreskrifterna börjar tillämpas är det lämpligt att Livsmedelsverket planerar för en utvärdering av föreskrifterna och tillämpningen av dem. Svenskt Vatten anser att en utvärdering bör genomföras tre år efter att föreskrifterna trätt i kraft.

Ofullständig konsekvensutredning, betydande kostnader

I konsekvensutredningen konstaterar Livsmedelsverket att kostnader för PFASrening kommer bli betydande för dricksvattenproducenterna och därmed för vakollektiven. Föreskrifterna kommer därmed skapa mer än oväsentliga kostnader för VA-kollektivet, vilket föreskrivande myndighet inte kan bortse ifrån. Svenskt Vatten saknar ett resonemang i konsekvensutredningen om hur dessa kostnader ska finansieras. Vidare är kostnaden inte klarlagd men förväntas bli betydande.

Det är inte rimligt att dricksvattenkonsumenterna ensamma ska ta det ekonomiska konsekvenserna av att andra förorenar våra vatten med PFAS.

 

Läs hela remissvaret här