Remissvar angående utredningen om hållbara vattentjänsters betänkande SOU 2018:34 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remissvar angående utredningen om hållbara vattentjänsters betänkande SOU 2018:34

Svenskt Vatten välkomnar utredningens förslag gällande möjligheten till att ordna alternativ till en allmän VA-anläggning samt att kommunerna ska upprätta en VA-plan. Det finns dock vissa behov av förtydliganden och modifieringar.

Sammanfattningsvis anser Svenskt Vatten att:

  • om fastighetsägare ska ordna enskilda gemensamhetsanläggningar så måste dessa vara långsiktigt hållbara utifrån objektiva grunder så att inte kommunerna ska behöva ta över dessa. En sådan ordning är inte bra för någon.
  • det bör tydliggöras att det är fastighetsägarnas ansvar att se till att enskilda anläggningar fungerar långsiktigt. Endast en förändring av de objektiva förutsättningarna ska kunna utgöra en grund för att kommunen ska behöva överta ansvaret.
  • det måste tydliggöras vad kommunen måste utreda för att enskilda alternativ ska kunna övervägas. Det finns fortfarande en osäkerhet vad som menas med motsvarande skydd. Förslaget riskerar att fördröja utbyggnaden av kommunalt VA.
  • förslaget om att samråda med fastighetsägarna är onödigt långtgående.
  • skyfall inte ska hanteras av VA-huvudmannens anläggningar. Detta är en fråga om samhällsplanering och något som VA-huvudmannen inte har rådighet över. Ansvar, rådighet och finansiering måste hänga ihop.
  • en utredning som tittar på hela klimatanpassningsproblematiken när det gäller översvämningar behöver genomföras.
  • åtgärdstakten av enskilda avlopp måste öka. Kravet på avloppsdeklarationer riskerar dock medföra för mycket administrativ börda för kommunerna med minskad tillsyn som följd. Det vore bättre om kommunerna kunde styra över vilka områden där fastighetsägarna behöver lämna in avloppsdeklarationer.
  • Havs- och vattenmyndigheten inte är rätt myndighet att vara tillsynsvägledande för länsstyrelserna. Svenskt Vatten anser att om behovet finns så är Boverket ett lämpligare alternativ.

Läs hela remissvaret