Klimatanpassning på privat mark - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anser ni att kommunerna ska ha rätt att kräva klimatanpassningsåtgärder på privat mark?

 Centerpartiet

Centerpartiet värnar äganderätten och det är därför viktigt att den som äger marken också ansvarar för dess användning. Det beror ju på vilka åtgärder det rör sig om, och till vilken kostnad. Men den som låter bli att vidta åtgärder som sedan får till konsekvens att andra markägare, eller det offentliga får orimliga kostnader behöver också på något sätt ansvara för följderna.

 

 Kristdemokraterna

Vi har inga förslag om att ändra nuvarande ordning där kommunen redan idag kan ställa krav på fastighetsägare att vidta åtgärder på sin egen mark för t.ex. fördröjning av dagvatten. Alla aktörer måste bidra i åtgärdsarbetet.

 

 Liberalerna

Klimatanpassningsåtgärder kommer i många fall att vara samhällskritisk infrastruktur som t.ex. behövs för att skydda mot översvämningar. Det ligger i sakens natur att de inte kan genomföras annat än på vissa specifika platser oavsett vem som äger marken. Det behöver dock noga motiveras varför det är nödvändigt att genomföra åtgärden just på den privata marken, vilka alternativen är och varför de inte förordas.

 

 Moderaterna

Moderaterna värnar äganderätten. Det innebär att inskränkningar av privat brukande av mark ska vara mycket återhållsamma. Samtidigt finns det situationer där förhållanden på någons mark påverkar omgivningen och då är det rimligt att kunna kräva vissa anpassningar. Det måste dock stå i proportion till den nytta som uppnås. Var gränserna för detta går är en fråga som det finns anledning att titta ytterligare på framöver.

 

Socialdemokraterna

Vi är tveksamma till den typen av klimatanpassningsåtgärder då det är ett allvarligt ingrepp i äganderätten. Det måste i så fall balanseras mot kompensation om det skulle ske.

 

 Sverigedemokraterna

Det är av vikt att värna markägares självbestämmande och rättigheter. I allt för många fall åsidosätts markäganderätten och andra intressenter ges i allt för stor utsträckning rättigheter som till och med kör över markägarens rättigheter till sin egen mark. Detta gäller exempelvis många gånger vid naturskydd. Exempel finns på att skogsägare hindras bruka sin egen skog. I sådana sammanhang, även då det gäller preventiva åtgärder som planering och skydd mot översvämning och säkrande av dagvatten, måste privata markägare respekteras och på ett så tidigt stadium som möjligt samt i hela processen, få utgöra en självklar ingående del. Samverkan behöver ske där den private markägaren utgör en central samarbetspartner. Om privat mark ingår i eller ansluter till område som är utsatt eller behöver åtgärder för VA och som påverkar närliggande allmän mark, bör den private markägaren ingå i planeringen av nödvändiga åtgärder och måste också få rimlig kompensation för det arbete och de åtgärder som innebär kostnader.

 

 Vänsterpartiet

Vi har inte tagit ställning i frågan, men det är möjligt att det kan vara befogad möjlighet för kommunerna.