Fördelning av klimatanpassning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Behöver bördorna för klimatanpassningen fördelas mer jämnt mellan landets kommuner och inte bara drabba de med sämst naturliga förutsättningar?

 Centerpartiet

I Sverige spelar kommunerna en viktig roll för klimatanpassningen och klimatförändringarna kommer leda till ett ökat behov av anpassningsåtgärder som ser olika ut runtom i landet, så som höga vattenflöden, värmeböljor och torka. I dagsläget finns det en rad mindre statliga investeringsstöd för kommunerna att söka med hänsyn till klimatanpassningen, vanligtvis är det riktade investeringar för till exempel förbättrad läkemedelsrening, hantering av dagvattenförluster eller vattenbesparande åtgärder. Dessa investeringar gör stor nytta för kommunen när det gäller specifika projekt men bidrar inte till att finansiera omfattande reinvesteringar som behövs. Men kostnader skiljer sig kraftigt mellan kommuner med de lägsta VA-taxorna och de med de allra högsta.

 

Oftast är det kommuner som är ytmässigt stora, glesbefolkade och resurssvaga som betalar mest per meter ledning. Centerpartiet vill därför utreda möjligheten att införa ett begränsat statligt investeringsstöd som är specifikt riktat till de kommuner som har högst omkostnader per capita sett till VA-infrastrukturen. Investeringarna ska syfta till att möjliggöra nödvändiga reinvesteringar i det befintliga nätet i de fall andra finansieringsalternativ inte är tillräckliga. Ett investeringsstöd bör inte ersätta andra kapacitetsförstärkande och kostnadseffektiviserande åtgärder.

 

 Kristdemokraterna

Vi vill inte se en omfördelning men det är viktigt att förstå att våra kommuner har olika förutsättningar. Vid utformandet av statliga initiativ, styrmedel och skatter är det därför av betydelse att se till så att det inte missgynnar någon del av landet.

 

 Liberalerna

Grundprincipen är att VA-frågor är en kommunal angelägenhet och ska finansieras av kommunerna. Men det kan mycket väl hända att någon kommun drabbas oproportionerligt hårt av de klimatanpassningar som kommer att behöva göras för att säkra rent vatten och fungerande avlopp. I dessa fall kan det bli nödvändigt att på något sätt dela på kostnaderna till exempel genom att statliga klimatanpassningsmedel används.

 

 Moderaterna

Staten avsätter idag medel för klimatanpassningar, och bör fortsätta att göra det. Omfattningen måste ses över löpande så att den motsvarar de faktiska behoven, vilka kan variera från kommun till kommun. Framöver behövs ett mer samlat strategiskt grepp kring frågan om klimatanpassning, på samma sätt som det krävs för utsläppsminskningarna.

 

Socialdemokraterna

Det är inget som vi i dagsläget överväger men regeringen satsar i budgeten för 2022 för att stödet till kommunernas viktiga arbete med att förebygga jordskred och andra naturolyckor, som ett som ett sätt att klimatanpassa samhället, ska öka med 500 miljoner kronor.

 

 Sverigedemokraterna

Kommuner bör ha en skyldighet att förbereda för extraordinära händelser, som översvämningar och skyfall, i sin planering av kommunen. Det noterar vi i vår följdmotion ”med anledning av prop. 2021/22:208 Vägar till hållbara vattentjänster” Motion 2021/22:4689 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)”. Alla kommuner bör ha krisplanering för extraordinära händelser, inte endast vissa kommuner. Det är inte alltid fråga om större resursbehov, utan delvis en fråga om en förändrad planering och omprioriteringar.

 

I Göteborgs kommun har man sedan lång tid tillbaka, eftersom väderleken så kräver det, stadsplanerat på grund av att området är det mest drabbade i Sverige av nederbörd och risker för översvämningar. Riksdagens Civilutskott har fått ta del av föredrag från Göteborgs kommun om just detta. Detta medför vinster som innovation inom stadsplanering i form av funktionella bassänglösningar. Det kan vara idé att andra kommuner får ta del av Göteborgs kommuns metoder för stadsplanering.

 

 Vänsterpartiet

Framför allt behöver staten ta ett ökat ansvar för att klimatanpassningsåtgärder vidtas i högre utsträckning i kommunerna. Vi har föreslagit miljardsatsningen Moderna hållbara städer som bl.a. ger statligt stöd för åtgärder som stärker kommunernas klimatanpassning.