Varför är Svenskt Vatten i Bryssel? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Varför är Svenskt Vatten i Bryssel?

Ja, varför är Svenskt Vatten på plats en månad i Bryssel? Den både korta och långa förklaringen är att ungefär 80% av den svenska miljö- och vattenlagstiftningen blir till genom samarbetet inom EU.

Det innebär på hemmaplan - att om redan några år kommer alla svenska VA-organisationer behöva arbeta efter ny lagstiftning inom flera av våra viktigaste områden. Därför behöver Svenskt Vatten arbeta mer med EU-frågorna för att påverka mer - och påverka tidigare. Samarbete och dialog är viktigt redan mycket tidigt med EU-kommissionen,  som alltid är de som lämnar förslag till ny lagstiftning - och sedan fortsatt dialog i de förhandlingar som sker med EU-parlamentet och EU:s ministerråd, som när det gäller våra frågor oftast är miljöministrarna.

Just nu i skrivande stund sker slutförhandlingarna, den s k trilogen, mellan EU-parlamentet, EU:s ministerråd och EU-kommissionen om det nya uppdaterade Dricksvattendirektivet samt om den helt nya EU-förordningen om Återanvändning av renat avloppsvatten inom jordbruket.

Under 2018-2019 har EU-kommissionen genomfört en översyn av Ramdirektivet för Vatten och Avloppsvattendirektivet – där har Svenskt Vatten deltagit aktivt på flera olika sätt, både själva och tillsammans med vår europeiska vattenbolagsorganisation EurEau. När det gäller ramdirektivet för vatten har även Peter Sörngård deltagit genom samverkan med andra svenska branscher i Sverige och i direktdialog framför synpunkter till EU-kommissionens olika direktorat och till svenska EU-parlamentariker.

Under de kommande åren 2020-2024 kommer utformningen och besluten ske av de nya versionerna av Avloppsdirektivet och troligen också av Ramdirektivet

Jag har nu varit i Bryssel i drygt tre veckor nu och passar på att skriva idag då nya EU-kommissionen under ledning av Ursula van der Leyen precis fått godkänt av EU-parlamentet. Den nya EU-kommissionen tillträde i söndags 1 december och beräknas kunna sitta hela mandatperioden fram till hösten 2024. Vi tror att den nya EU-kommissionen kommer att fokusera mer på miljö- och hållbarhetsfrågorna än den tidigare EU-kommissionen, inte minst via sitt förslag till sin Gröna giv, ”the Green Deal”, där EU-kommissionen kommer att ta fram en ny Vattenaktionsplan, en ny plan för Cirkulär ekonomi samt lagstiftning för att EU ska kunna vara klimatneutrala till år 2050.

I Bryssel är min arbetsplats på kontoret hos de europeiska vattenbolagen, EurEau. Jag under mina veckor haft möjlighet att ha möten med de flesta av våra svenska Europaparlamentariker i miljöutskottet (Jytte Guteland, Fredrick Federley, Jessica Polfjärd och Pär Holmgren, för att ta upp Svenskt Vattens synpunkter på de vattenrelaterade direktiv som nu är under förhandling eller översyn. Min uppfattning är att det finns ett mycket stort intresse kring vattenfrågorna hos de svenska EU-parlamentarikerna och att de sedan tidigare känner till Svenskt Vatten på olika sätt – det har varit givande och bra diskussioner.

Jag har även haft möten EU-kommissionen om vatten- och kretsloppsfrågor samt pratat läkemedel- och miljö på ett stort seminarium här i Bryssel.

Vid flera tillfällen har jag också haft möjlighet att träffa Sveriges ständiga representation här i Bryssel, som är regeringens förlängda arm och som sköter Sveriges förhandlingar om direktiven här i Bryssel.

Även när Svenskt Vatten inte är i Bryssel en månad finns vi med som aktiva medlemmar i EurEau, om du har frågor återkom gärna till någon av oss:

  • Generalförsamlingen: Pär Dalhielm, Svenskt Vatten
  • Dricksvatten: Birger Wallsten Svenskt Vatten, Alexander Keucken VIVAB
  • Avlopp&miljö: Anders Finnson Svenskt Vatten, Susanne Tumlin Gryaab
  • Juridik&Ekonomi: Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten, Åsa Snith Sollentuna Energi&Miljö