Hoppa till huvudinnehåll

Proposition om ändrad Lag om allmänna vattentjänster (LAV)

Regeringen har haft sitt förslag på remiss till lagrådet som egentligen inte hade några synpunkter. Regeringen väntas fatta beslut om propositionen den 7 april. Därefter  följer beredning i civilutskottet innan riksdagen ska debattera och fatta beslut preliminärt 21 juni. Det är utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" som ligger till grund för  propositionen.

Förslagen kan sammanfattas kort så här:

  • Ökad flexibilitet för kommunerna vid utbyggnad (§6 LAV)
  • Krav på vattentjänstplan i alla kommuner
  • Förbättrad kontroll av enskilda avlopp
  • Hantering av ökad belastning vid skyfall ("skyfallsplan") 

Svenskt Vatten välkomnar en ökad flexibilitet för kommuner i bedömningen av behovet av en allmän VA-anläggning. Enligt regeringens förslag ska det gå att ställa lägre krav på de enskilda anläggningarna, som ska ge ett godtagbart skydd för människors hälsa och miljön och inte ett motsvarande skydd. Skyddsnivån ska göras utifrån de lokala förhållandena. Denna bedömning ska endast göras i samband med kommunens beslut om en allmän anläggning ska byggas eller inte. Men det är kommunerna som ska göra denna bedömning och det kommer att medföra en ökad utredningsbörda och ökade kostnader, finansierade av skattemedel. Svenskt Vatten är FÖR förslaget.

Svenskt Vatten anser att det är positivt att kommunerna har en vattentjänstplan, för att kommunen ska ha god framförhållning för sin verksamhet, men också för att motivera utbyggnaden av vattentjänster. Planen är även viktig för fastighetsägare som behöver investera i enskilda anläggningar. Det är positivt att fastighetsägare och andra berörda ska få information om kommunernas planering i ett tidigt skede och ha möjlighet att inkomma med synpunkter. Det som föreslås är dock mycket långtgående krav som kommer att fördröja och fördyra utbyggnaden. Svenskt Vatten är FÖR förslaget, möjligen med vissa justeringar. 

Regeringen föreslår också att kontrollen av enskilda avloppsanläggningar ska förbättras genom nya föreskrifter om anläggningarnas funktion, kontroll och tillsyn. När enskilda anläggningar genomförs som ett alternativ till en allmän anläggning behöver dessa fungera långsiktigt för att uppnå ett godtagbart skydd för miljön. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser för en god tillsyn. Svenskt Vatten har INGEN uppfattning.

Förslaget  är att kommunerna ska bedöma hur VA-anläggningarna ska hanteras vid en ökad belastning vid skyfall. De allmänna VA-anläggningarna kommer aldrig att kunna hantera skyfall. För att tätorter ska kunna skyddas vid skyfall och minska översvämningsrisken behöver marken höjdsättas, grönytor inte hårdgöras, vägar och parker utformas rätt. Detta råder inte VA-huvudmannen över utan är en samhällsplaneringsfråga. Det finns även redan idag bestämmelser i PBL om detta. Svenskt Vatten anser att skyfallsplaner inte ska finnas i vattentjänstlagen (LAV) och är starkt EMOT förslaget.

Att alla kommuner ska hinna ta fram en aktuell vattentjänstplan till den 31 december 2023 är orimligt. Tiden är för knapp och övergångsreglerna måste medge att kommunerna får minst tre år på sig att ta fram och samråda om vattentjänstplanerna. 

Svenskt Vattens medlemmar som vill lämna ytterligare synpunkter kan kontakta Gilbert Nordenswan.

Lagrådsremissen kan du ta del av på regeringens hemsida HÄR.

Hela utredningen "Vägar till hållbara vattentjänster" finns att läsa här (SOU 2018:34)