Från källa till hav hos HaV - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
» 80 procent av föroreningarna i haven kommer från land, vilket gör att vi måste jobba uppströms.« Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

Från källa till hav hos HaV

Aktiviteter på land påverkar den marina och kustnära miljön.

I april 2016 gav regeringen 85 olika myndigheter
i uppdrag att bidra med underlag för
Sveriges genomförande av Agenda 2030. En av
dessa är Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som
arbetar för en hållbar förvaltning av hav, sjöar och
vattendrag.
– Inget annat område än vatten belyser lika
tydligt att vi måste samarbete lokalt, regionalt och
globalt, säger Jakob Granit, Generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

HaV:s övergripande perspektiv handlar om de
viktiga fl ödena vatten, energi, föroreningar och om
hur vi förvaltar fi skeresurserna. Fokus ligger på att
koordinera förvaltningen från källa till hav, eftersom
HaV som nationell myndighet har en särskild möjlighet
att kustplanera tillsammans med kommuner
och länsstyrelser, liksom att hantera havsplaneringen
inom ramen för EU-samarbetet.

Allt hänger ihop
Agenda 2030 är en bra modell för att förklara
hur miljöarbetet hänger ihop via vattnet. För
hänger ihop gör det: övergödning med överfi ske,
översvämningar med torka, havsföroreningar med
landprocesser.
– Ekosystem i kustområden och marina miljöer
nedströms kan påverkas negativt av den utveckling
som sker uppströms på land och fl oder, säger Jakob
Granit. Det är viktigt att förstå de kopplingarna
som fi nns, från källa till hav, för att säkerställa ett
välmående ekosystem i hela kedjan.
Hållbara vattenburna ekosystem är också en förutsättning
för social och ekonomisk utveckling. Därför
kopplar HaVs arbete ihop målen som direkt berör
vatten, mål 6, 14 och 15, med andra mål i agendan,
särskilt mål 1 om att utrota fattigdom och mål 2 om
en tryggad livsmedelsförsörjning.

Bättre globalt samarbete
I juni ordnade Sverige och HaV tillsammans
med Fiji en stor FN-konferens i New York som
handlade om världshaven och kopplingarna till de
landbaserade processerna. Syftet var att stärka den
globala havsförvaltningen. Här kan Svenskt Vattens
medlemmar också bidra genom att lyfta blicken och
se de övergripande kopplingarna.
Den stora frågan just nu är vattenbristen, där
ansvaret ligger på många olika aktörer. Sverige har
mycket att lära av andra länder som tampats med
vattenbrist länge.
– Problemen kommer vi bara tillrätta med om vi
jobbar strategiskt tillsammans, säger Jakob Granit.
Det är viktigt att vi får upp ögonen för kopplingarna
mellan exempelvis klimatförändringar, grundvatten
och dricksvatten. ❧