Hoppa till huvudinnehåll

Havs- och vattenförvaltningens samrådsremisser

Vattenmyndigheterna har remitterat förslag som påverkar nästintill all VA-verksamhet framöver. Vi har utifrån våra medlemmars synpunkter gjort ett  utkastet till remissvar. Eventuella synpunkter vill vi ha senast den 8 april.

Här hittar du vårt förslag till svar. Eventuella synpunkter från medlemmar skickas senast 8 april till Peter Sörngård.

Svenskt Vattens förslag till svar på vattenförvaltningens samråd

Bakgrund

Vattenmyndigheterna har remitterat förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och delförvaltningsplaner för landets vattendistrikt till samtliga kommuner för samråd till den 30 april 2021.

Parallellt har Havs- och vattenmyndigheten remitterat ett reviderat förslag till åtgärdsprogram till 55 kommuner. Samrådstiden och programmets innehåll är samordnat med vattenmyndigheternas samrådsremiss.

Förslagen påverkar kraven på VA mellan åren 2021 och 2027 avseende

 • VA-planering
 • Avloppsvattenrening, inkl dagvattenhantering
 • Uppströmsarbete
 • uttag av råvatten
 • skyddet av dricksvattentäkter.

Det är viktigt att VA-förvaltningen eller VA-organisationen bidrar i beredningen av kommunens eller ägarkommunernas svar.

Tidplan

Det remitterade materialet är omfattande och det är en lång samrådsprocess. Så här kommer Svenskt Vatten ge stöd till medlemmarna: 

 • December 2020: Stöd för att underlätta läsning och analys av materialet.  
 • Februari 2021: Svenskt Vattens utkast till remissvar om vattenförvaltningens samråd har efter medlemssynpunkter utvecklats till förslaget nedan. Vårt utkast till remissvar om havsmiljöförvaltningens samråd finns oförändrat kvar som utkast och det går fortsatt bra att lämna synpunkter på detta, dock senast till den 8 april.
 • 9 februari 2021: Vattenmyndigheterna presenterar vattenförvaltningen åtgärdsprogram på Svenskt Vattens webbinar Nya krav – nya utmaningar
 • Mars 2021: Svenskt Vattens förslag till svar på vattenförvaltningens samråd, för eventuella synpunkter från medlemmar senast 8 april till Peter Sörngård.
 • April 2021: Svenskt Vatten internbereder slutligt svar.
 • 30 april 2021: Samrådsremissen besvaras. Länk i Svenskt Vattens nyhetsbrev.