Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA.

 • Växtskyddsmedel Jordbruksverket

  Statens jordbruksverk föreslog hösten 2015 nya föreskrifter för att dokumentera yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. I dokumentationen föreslogs bl.a. ingå uppgift om medlets namn, tidpunkt för och den använda dosen vid appliceringen, det område där medlet använts och den gröda det använts för. Dessutom fanns föreskrifter för hantering av dokumentationen. I ett förnyat förslag har man lagt till två punkter om hantering av dokumentationen.

 • Hantering och publicering av information om vattenskyddsområden

  Naturvårdsverket vill förbättra tillgängligheten till information om vad som gäller inom vattenskyddsområden. Genom att uppdatera hand-läggarstödet VIC Natur, den publika portalen Skyddad Natur och myndighetens öppna tjänster vill myndigheten öppet tillgängliggöra information om vattenskyddsområdenas geografiska utbredning inklusive vattenskyddsområdenas olika zoner (idag publiceras bara ytterområden), vilka föreskrifter som gäller inom området samt berörda myndigheter för det aktuella området.

 • Nya miljörapportföreskrifter

  Svenskt Vattens svar på remissen om nya föreskrifter om miljörapportering

 • Förslag till riktvärde för PFAS i grundvatten

  Svenskt Vatten anser att initiativet att ta fram riktvärden för PFAS i grundvatten är bra, men att det saknas ett tydligt vetenskapligt resonemang för valet av riktvärden avseende hälso- och miljörelaterade risker. Vi förutsätter också att de riktvärden som föreslås gäller nationellt och att de övervakas av miljöövervakande myndighet samt att principen att förorenaren betalar gäller.

 • Förslag till Vägledning om radioaktivitet i dricksvatten

  Livsmedelsverket lade hösten 2015 i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) till regler om radioaktivitet i dricksvatten. För att underlätta att följa de nya föreskrifterna har Livsmedelsverket tagit fram ett förslag till vägledning om radioaktivitet i dricksvatten.

 • Förslag till begränsningar av vissa användningar av kemiska växtskyddsmedel

  Miljö- och energidepartementet föreslår användningen av bekämpningsmedel begränsas kort tid före skörd och att dosen för enskilda verksamma ämnen inte får överskridas om flera växtskyddsmedel används på samma yta.

 • Bedömning av områden av riksintresse för dricksvattenanläggningar

  HaV har nu från Länsstyrelsernas förslag sammanställt en lista med 28 anläggningar för ett slutligt samråd.

 • Remiss EU:s förordning om CE-märkta gödselmedel

  Det är helt nödvändigt att importen av kadmium till EU via mineralgödsel begränsas. I sammanhanget är det bra att nämna att avloppsslammet från de svenska Revaq-certifierade reningsverken idag har en kadmiumfosforkvot på 26 mg Cd/kg P, dvs betydligt lägre än de föreslagna EU-gränsvärdena för mineralgödsel. Mer än hälften av kadmiumet i avloppsslammet kommer idag från maten vi äter.

 • Miljögifter i vatten, klassificering av ytvattenstatus

  Svenskt Vatten anser att vägledning i huvudsak är bra. Den behöver utvecklas i vissa delar för att förebygga risker för felklassning. Det behövs också vägledning om praktisk tillämpning i enskilda fall. Klassificeringen påverkar myndighetskrav som kan ställas på VA-verksamheter.

 • Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om att ta fram en Strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp

  Det är mycket viktigt att länka ihop EU:s samlade kemikaliepolitik så att den klarar av att möta upp de krav som ställa via EU:s vattenpolitik med bl a Ramdirektivet för vatten.