Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA.

 • Svenskt Vattens yttrande över förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

  - Svenskt Vatten avstyrker den föreslagna stoppregeln i 5 kap. 3 § miljöbalken. Den överimplementerar EU:s krav om att Sverige ska tillämpa ramdirektivets mål God ekologisk status och undantag i enskilda fall. Stoppregelns äventyrandeförbud riskerar få orimliga konsekvenser för VA-verksamheter, bostadsbyggande och för vattenmiljön. Undantagen går sällan att tillämpa på VA-verksamheter. I vissa områden riskerar lag-stiftningen att inte kunna följas när befolkningen ökar.

 • Förslag till föreskrifter om radon på arbetsplatser (SSM2017-797)

  Svenskt Vatten välkomnar att föreskrifter införs om radon på arbetsplatser. Vi tror att det kommer att leda till ett mer systematiskt arbetssätt för att minska radonexponeringen hos de av våra medlemmar som utsätts för radon i samband med arbete på vattenverk, vilket i sin tur kan leda till en säkrare arbetsmiljö.

 • Ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier

  Svenskt Vatten är i grunden positiv till förändringen och syftet med förslaget att skärpa bedömningen av vad som utgör en restprodukt. Det är dock viktigt att lågvärdiga blöta substrat även fortsättningsvis kunna betraktas som avfall eller restprodukt och som vi tolkar bestämmelsen borde det i de allra flesta fall vara hanterbart.

 • Från värdekedja till värdecykel SoU 2017:22

  Svenskt Vatten stödjer utredningens förslag om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi och förslaget om att öka inslaget av miljöskatter och avgifter till förmån för att sänka skatten på arbete. Svenskt Vatten anser att det är helt nödvändigt att regeringen snarast fattar ett beslut gällande Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för hållbara kretslopp.

 • Informationssäkerhet - införande av NIS-direktivet

  Utredningen syftar till att föreslå hur NIS-direktivet ska genomföras i svensk rätt. Den föreslår en ny lag och förordning som ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster som omfattas av direktivet. Bland leverantörerna av samhällsviktiga tjänster ingår leverantörer och distributörer av dricksvatten.

 • Fängsla inte kommunala dricksvattenproducenter

  Svenskt Vatten avstyrker förslaget att införa fängelsestraff i livsmedelslagens straffskala vid produk­tion, distribution och annan hantering av livsmedlet dricksvatten. Förslaget är otillräckligt utrett.

 • Riksintresseutredningen

  Svenskt Vattens utgångspunkt är, i likhet med Dricksvattenutredningens, att dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, vilket gör att landets vattentäkter måste kunna stå sig i konkurrens med alla andra riksintressen när en avvägning i samband med samhällsplanering sker. Därför förordar vi att både grund- och ytvattenförekomster av stor betydelse ska kunna riksintresseklassas.

 • Remiss Handlingsplan hållbart markbyggande

  SGI har tagit fram ett förslag till Handlingsplan för hållbart markbyggande.

 • Remiss med nya krav på avlopp <200 pe

  Ett andra förslag med nya krav på avlopp för färre än 200 personer (pe) är på remiss. Kraven rör såväl enskilda som allmänna avlopp.

 • Remissvar på Dricksvattenutredningen

  Utredningen är välgjord och de flesta förslagen är i huvudsak bra. Ett viktigt förslag är att lagreglera ökad samverkan mellan kommuner för att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning i hela landet. En svaghet är att utredningen borde ha tagit kemikaliesamhällets faror på betydligt större allvar, vattentäkterna behöver ett starkare skydd.