Nu finns P94 tillgänglig i Vattenbokhandeln - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns P94 tillgänglig i Vattenbokhandeln

Efter ett gediget arbete finns nu publikationen P94 Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen tillgänglig i Vattenbokhandeln. Publikationen är en revidering och vidareutveckling av P94, ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Publikationen P94 har omarbetats och innehåller delvis nya förslag till kommunala föreskrifter för användningen av kommunens allmänna VA-anläggning. Publikationen ersätter den tidigare versionen, P94, ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, från januari 2007.

Publikationen har bytt namn för att förtydliga att det är fråga om föreskrifter som beslutas av kommunfullmäktige och inte sådana allmänna bestämmelser som tidigare meddelades av huvudmannen i enlighet med den 22 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar som upphörde att gälla i samband med att lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster trädde i kraft den 1 januari 2007.

Förutom förslaget till föreskrifter innehåller den nya publikationen även vägledande kommentarer till föreskrifterna, information till fastighetsägare och gällande författningar inom området.

Målet med publikationen är att stödja Sveriges kommuner att ta fram föreskrifter som både uppfyller vattentjänstlagens krav och är enkla att förstå, tillämpa och kommunicera.

De största nyheterna i publikationen:

·         Avsnittet om den allmänna avloppsanläggningen har delats upp i två avsnitt: den allmänna spillvattenanläggningen respektive den allmänna dagvattenanläggningen.

·         Det har införts preciseringar för fastighetsägare om användningen av den allmänna dagvattenanläggningen.

·         Det har förtydligats att det är förbjudet att tillföra våtservetter eller andra sanitetsprodukter än toalettpapper i spillvattnet.

·         Kravet på ansökan och huvudmannens skriftliga medgivande till utsläpp av spillvatten som används för värmeutvinning ändras till att en anmälan ska göras innan utsläpp av spillvatten för energiutvinning sker till den allmänna spillvattenanläggningen.

·         Det har förtydligats att huvudmannen bestämmer om en tidigare godkänd plats för vattenmätare behöver ändras.

·         Kommentaren till föreskrifterna och informationen till fastighetsägarna har uppdaterats och förtydligats.

Här hittar du P94 i Vattenbokhandeln.