Hög medvetenhet om bräddningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hög medvetenhet om bräddningar

I Sverige kan vi bli bättre på att arbeta systematiskt och riskbaserat mot bräddningar från ledningsnät. Svenskt Vatten har länge efterlyst ett samarbete om detta med Naturvårdsverket och länsstyrelser så att föreskrifter, vägledning, kunskaper, myndighetskrav och åtgärdsarbete drar åt samma håll.

Samtidigt ligger Sverige långt framme jämfört med andra EU-länder. EU-kommissionen anser att medvetenheten om bräddningar är hög i Sverige. Detta framgår av en ny rapport från EU om miljöpåverkan från bräddningar från kombinerade ledningssystem som följd av höga dagvattenflöden.

Inom EU dominerar kombinerade ledningssystem. I dessa blandas smutsigt spillvatten med dagvatten från nederbörd. Det ökar riskerna för förorening när det regnar mycket. Men i Finland (95%), Malta, Slovakien och Sverige (88%) leds dagvatten och spillvatten i huvudsak i separerade ledningar. Samtidigt konstaterar kommissionen att Sverige kommer att få fler häftiga skyfall.

EU-kommissionen tänker öka trycket på åtgärder. Sådana kan sättas in både uppströms (hållbar dagvattenhantering) och nedströms. Särskilt avloppsdirektivet men också ramdirektivet för vatten och havsmiljödirektivet är tillämpliga. Underlag och vägledning ska tas fram.