Miljöpolitiken och miljölagstiftningen löper amok - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpolitiken och miljölagstiftningen löper amok

Miljölagarna sätter krokben för sitt eget syfte – att skydda miljön. Miljöskyddande reningsverk som renar fosfor effektivt förhindras eller begränsas. En verksamhet för återvinning av fosfor i avloppsslam och lägre klimatutsläpp förbjuds. Orsaken är EU:s vattendirektiv och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

EU-domstolens s.k. Weserdom enligt EU:s vattendirektiv var så sträng att det goda syftet med den stränga tolkningen får motsatt effekt. Vi har tidigare berättat om hur Miljöprövningsdelegationen i Skåne tvingades avslå en ansökan om tillstånd för Åstorps reningsverk trots att den konstaterade att miljöskyddet skulle gagnas. VA-bolaget har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Samma domstol tvingades nyligen avslå en ansökan om tillstånd för en anläggning för återvinning av fosfor i avloppsslam, trots att domstolen konstaterade att ett tillstånd skulle gagna miljön. Domstolen har till och med förklarat det märkliga i ett särskilt pressmeddelande. Även det beslutet kommer att överklagas, meddelar sökanden.

- Det kan framöver bli svårt att skydda havs- och vattenmiljöerna och utveckla en klimatanpassad cirkulär ekonomi, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Reglerna i EU-direktivet om miljökvalitetsnormer och i svensk lagstiftning är sammantaget så hårda att det krävs nollutsläpp för att kunna få tillstånd, vilket inte går. En del av reglerna har Havs- och vattenmyndigheten meddelat. De rör maxhalter i vattenmiljön för så kallade Särskilda Förorenande Ämnen. Andra maxhalter för metaller och organiska ämnen bestämmer EU efter förslag från expertgrupper som Havs- och vattenmyndigheten deltar i. Stränga maxhalter kan tvinga domstolar och myndigheter att förbjuda även miljöskyddande eller miljönyttiga verksamheter på grund av EU:s vattendirektiv. Det senare tillåter ingen avvägning mot andra miljönyttor såsom klimat, energi, avfall, effektivare resursanvändning m.m.

- Svenskt Vatten har länge påtalat för Havs- och vattenmyndigheten att den måste se över sina föreskrifter som exempelvis reglerar ammonium så hårt att avloppsreningsverk riskerar förbud, avslutar Peter Sörngård.

Det är dags för regeringen och Riksdagen att ta kontroll över Sveriges vattenmiljöpolitik och statens myndigheter. Politik kan inte delegeras.