Många små insatser ger stora samlade miljövinster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Många små insatser ger stora samlade miljövinster

Ny rapport från landets 42 Revaq-certifierade reningsverk

Det långsiktiga och metodiska miljöarbetet i landets Revaq-certifierade reningsverk fortsätter med framgång. Under 2017 återfördes åkermarken: 1500 ton fosfor och 2500 ton kväve samt en lång rad makro- och mikronäringsämnen som kalcium, magnesium, svavel, mangan och zink via slammet till åkermark. Genom att slammet användes på jordbruksmark kunde också 25 000 ton CO2 bindas i åkermarken.

De 42 Revaq-verken - betjänar nu mer än fem miljoner personer i Sverige och arbetar för att till naturen lämna tillbaka ännu bättre vatten till våra sjöar, vattendrag och hav och ett ännu bättre kretslopp av mull och näringsämnen till jordbruket. Ett nytt verk, Visby reningsverk, har anslutits till Revaq under året.

Mycket arbete görs för att minska förekomsten av farliga ämnen i avloppsvattnet. Det handlar om tex kadmium, silver och en stor mängd oönskade organiska ämnen.

Under 2017 har:

  • totalt 105 förekomster av miljöfarliga ämnen eliminerats hos anslutna verksamheter.
  • 50 enskilda kadmiumkällor identifierats.
  • det totala bidraget av kadmium från dessa källor till avloppsvattnet utgör årligen 14 500 gram. Utsläpp som nu kan stoppas.
  • Revaqs reningsverk tagit emot studiebesök från nära 27 000 personer.

Fokusområde kadmium

Det förebyggande arbetet att minska kadmium till reningsverken och därmed även i våra vattendrag och i slammet fortsätter att ge goda resultat. Diagrammet visar hur tillförseln av nytt kadmium minskat sedan 2010 och nu ligger på 8 mg nytt kadmium/kg fosfor. Det bästa mineralgödslet på marknaden har 5-7 mg nytt kadmium/kg fosfor.

-Kvaliteten på gödningen som kan levereras till åkermark från våra Revaq-reningsverk har aldrig varit så bra som under 2016 och 2017, vi närmar oss nu samma låga tillskott av nytt kadmium som det bästa mineralgödslet säger Anders Finnson, Revaqs styrgruppsordförande och miljöexpert på Svenskt Vatten.

Fokusområde silver

Antibakteriellt silver har negativ påverkan på såväl våra vattendrag som möjligheten till ett långsiktigt bra kretslopp. Silver har därför varit en av Revaqs fokusområden under året.

- Det behövs betydligt mer och tuffare insatser när det gäller silver för att vi ska nå våra miljömål. Viktigast nu är att handeln med start idag - börjar fasa ut de träningskläder på marknaden som är silverbehandlade och därmed utgör en stor del av det kända silver som läcker till avloppet, säger Anders Finnson.

I Revaqs årsrapport redogörs också för aktuell forskning. Flera intressanta studier har nyligen publicerats som berör olika aspekter av slamanvändning på åkermark. I årets rapport sammanfattas två viktiga studier som berör flödet av antibakteriellt silver från kläder samt att antibakteriellt silver kan bidra till antibiotikaresistens.

- Här finns årsrapporten i sin helhet.

- Här finns information om rapporten läckage av silver från textilier: Silverläckan

Revaq är ett nationellt kvalitetssäkringssystem för reningsverk. Revaq drivs av Svenskt Vatten. Kopplat till Revaq finns en styrgrupp där deltar LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, samverkan sker löpande med Naturvårdsverket. Svensk Vatten står som ensam ägare till Revaq.