Hoppa till huvudinnehåll

Många bra åtgärdsförslag mot övergödning

Idag blev Övergödningsutredningen klar. Utredningen hade i uppdrag att föreslå hur övergödningen av kustvatten, sjöar och vattendrag kan minska genom stärkt lokalt åtgärdsarbete, t.ex. genom incitament för att göra mer än nuvarande lagstiftning kräver och undanröja hinder.

Svenskt Vatten instämmer i att förslaget om att kommunerna ska ta fram lokala åtgärdsplaner för övergödningsrelaterade insatser är väl anpassat till Vattenförvaltningsutredningens förslag om lokala åtgärdsplaner, som Svenskt Vatten stödjer. Det gäller även förslaget om länsstyrelsernas samordningsfunktion.

Vi är positiva till förslaget att regeringen bör se över reglerna om markavvattningsföretag.

- En sådan översyn anser vi bör göras också i ljuset av att översvämningar och torka blir allt vanligare i vårt förändrade klimat. Det exemplifieras av översvämningarna i Halland, anser Peter Sörngård som varit Svenskt Vattens expert i utredningen.

Etappmål förslås

Övergödningsutredningen föreslår flera etappmål för att uppnå miljömålet Ingen övergödning. Här vill Svenskt Vatten särskilt lyfta fram:

-  Senast 2030 ska alla enskilda avlopp i kust- och sjönära områden vara utrustade med godkänd reningsteknik. Ett sådant mål anser vi kan vara vägledande också när VA-huvudmännen ska prioritera utbyggnad av kommunalt avlopp enligt 6 § vattentjänstlagen.

-  Minska andelen mineralgödsel av den totala gödselanvändningen till 2030. Vi instämmer i att den näring som redan finns i kretsloppet bör återanvändas mer effektivt, vilket bör avse alla näringsämnen och inte bara fosfor. Här ser vi ett starkt  samband till Fosforutredningens förslag.

-  Öka arealen våtmarker till 2030 så att det motsvarar det behov som pekas ut i vattenförvaltningen. Vi instämmer i att målet kan minska näringsbelastningen på vattenmiljön och öka motståndskraften mot torka i landskapet.

Det är välkommet att utredningen påpekar att det är hög tid att göra det möjligt för avloppsreningsverk att få kompensera tekniska åtgärder i reningsverken med åtgärder utanför reningsverken. Sådana ska i så fall ge minst samma förbättring, men till lägre och i vissa fall betydligt lägre kostnad. 

Läs mer om Övergödningsutredningen.