Livsmedelsverket - Arbete för tillgång på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsverket - Arbete för tillgång på kemikalier för rening av dricksvatten och avloppsvatten

För att rena dricksvatten och avloppsvatten används bland annat kloridbaserade fällningskemikalier. Sverige saknar idag lager av reningskemikalier, vilket gör att dricksvattenförsörjning och avloppsrening är beroende av att flera olika leveranskedjor fungerar. Därför arbetar flera myndigheter aktivt med att förebygga och hantera en eventuell bristsituation.

Just nu råder ingen brist på kloridbaserade fällningskemikalier i Sverige. Men en instabil omvärld kan leda till störningar, vilken i sin tur kan leda till en brist. Vi bedömer att den risken har ökat och att det skulle kunna ske i närtid.

Vi uppmanar därför länsstyrelser och VA-aktörer att förbereda, planera och vidta åtgärder för ett scenario där tillgången på dessa kemikalier är begränsad. Det handlar om hur en eventuell brist kan hanteras, med så små negativa effekter för hälsa och miljö som möjligt.

Det går inte säga hur liten eller stor en eventuell brist eller påverkan för respektive aktör kan bli. Därför behöver varje aktör, tillsammans med andra berörda, samordna, analysera och vidta åtgärder för att motverka effekterna av en brist. Särskilt fokus kan ligga på förändrade processer hos VA-aktörer för att kunna hantera en minskad tillgång och användning av berörda kemikalier, samt omfördelning av kemikalier mellan verksamheter.

Som stöd för prioritering vid en uppkommen brist finns en vägledning framtagen av Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt branschorganisationen Svenskt Vatten. I denna vägledning är dricksvatten högst prioriterat.

För avloppsrening kan en minskad kemisk fällning innebära en högre andel fosfor i ytvattentäkter. En kortvarig period med en något försämrad rening av avloppsvatten bedöms av Naturvårdsverket vara hanterbart utan någon bestående miljöpåverkan.

Berörda myndigheter kan komma behöva hantera tillståndsfrågor för miljöfarlig verksamhet med utsläpp till vatten. Detta ska ske i nära dialog med verksamhetsutövaren (i detta fall VA-huvudmannen).

Vänligen kontakta livsmedelsverket@slv.se för frågor gällande dricksvatten och kundtjanst@naturvardsverket.se för frågor gällande avloppsrening.

Mats Johansson

Chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Livsmedelsverket

Sändlista:
Naturvårdsverket
Länsstyrelser
Svenskt Vatten

För mer information se Svenskt Vattens webb: Ny vägledning för prioritering av fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening