Bidrag för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2021 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bidrag för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk 2021

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för läkemedelsrening vid avloppsreningsverk, är en del av uppdraget. Sista ansökningsdag är den 19 mars 2021. Förordningen är nu ändrad så att befintliga utredningsvillkor inte längre utgör ett formellt hinder för att söka.

Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan ges till: investeringar i en teknik eller metod, som har till huvudsakligt syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten i avloppsreningsverk, eller till förstudier och andra förberedande åtgärder inför investeringar i en sådan teknik eller metod.

Bidrag kan inte ges för:

Åtgärder som har en karaktär av forskning och/eller teknikutveckling. Detta eftersom investeringsbidraget syftar till att öka implementeringstakten för redan beprövade tekniker/metoder.

Här följer en närmare beskrivning av de godkända projekttyperna som bidrag kan sökas för. Läs gärna även förordningen för ytterligare information.

Här följer en närmare beskrivning av de godkända projekttyperna som bidrag kan sökas för.

Investeringsprojekt

Omfattar hela processen från förstudie, upphandling, genomförande av entreprenad, idrifttagning samt utvärdering av en fullskaleanläggning med drifttid som sträcker sig efter investeringsprojektets avslutande (dvs ej temporära eller pilotanläggningar). Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport den 31:a oktober 2023. Ett investeringsprojekt gäller en anläggning. Om en organisation söker investeringsbidrag för flera anläggningar ska en separat ansökan skickas in per anläggning. Vid bedömningen av investeringsprojekten ställs högre krav på finansieringsplanen för investering och drift.

Tidigaste projektstart är efter beslut om beviljat bidrag. Besluten planeras vara fattade av Naturvårdsverket vecka 25 2021.

Förstudieprojekt

Omfattar framtagning av underlag för ett investeringsbeslut. Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport den 31:a oktober 2022.

Tidigaste projektstart är efter beslut om beviljat bidrag. Besluten planeras vara fattade av Naturvårdsverket vecka 25 2021.

Vem kan söka bidrag?

Naturvårdsverket får ge bidrag till projekttyper beskrivna enligt ovan där kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund står som sökande. Läs mer här