Kretsloppet i Borås uppdateras - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kretsloppet i Borås uppdateras

Ur Vattenmagasinet nr 3 2019. Borås Energi och Miljö har tagit på sig en viktig roll i samhället att bidra till en långsiktigt hållbar stad. Nu satsar det kommunala bolaget på ett nytt kraftvärmeverk och ett nytt avloppsreningsverk i anslutning till den tidigare etablerade avfallsanläggningen på Sobacken sju kilometer söder om centrala Borås. Det handlar om en investering på 3,7 miljarder kronor.

Miljöarbetet har alltid haft ett stort fokus i Borås, berättar Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö. – Vi var exempelvis tidigt ute med källsortering där vi tog tillvara på matavfallet för att omvandla till biogas och näringsrik jord. Vårt mål är att bli en fossilbränslefri stad med strävan att ta vara på alla energiströmmar och omvandla dessa till nytta för stadens invånare och långsiktigt forma kretsloppstaden.

Uppfylla skärpta EU-krav

I denna process är det nya avloppsreningsverket, som nu står klart och håller på att trimmas in, en viktig del. Det gamla verket behövde uppdateras med modern teknik för att uppfylla de skärpta EU-kraven. Samtidigt ges nu möjligheten att frigöra central mark för stadsexploatering.

Det är angelägna investeringar som görs för framtiden. Så var det också en gång i tiden. Den första delen av det gamla avloppsreningsverket togs i bruk 1934 och låg då utanför staden och var ett av de första avloppsreningsverken i Sverige.
– Det är ett unikt projekt som vi nu genomför genom att samordna avloppsreningen, kraftvärmeverket och avfallshanteringen. Det ger viktiga synergieffekter med ett allt större intresse från omvärlden med många studiebesök, säger Jonas Holmberg. Nu kan vi även stoltsera med att vi har ett av världens renaste avloppsvatten tack vare det nya avloppsreningsverket.

Genom divisionen VA-Ingenjörerna, som är ledande teknologileverantör inom vatten- och slambehandling, har Veolia Water Technologies totalentreprenad arbetat i samverkan för avloppsreningsverket.

– När vi skrev kontraktet den 6 juli 2015 var vi överens om att släppa på avloppsvattnet till den nya anläggningen den 18 maj 2018 och det lyckades vi med. Tidsschemat höll, allt enligt kontraktet, och det speglar att vi verkligen har arbetat tillsammans, säger Henrik Held, affärsområdeschef för VA-Ingenjörerna.

– Under de sex månader långa detalj- och projekteringsfasen hade vi en viktig dialog med Borås Energi och Miljö. Det var angeläget att vara överens om var vägar och rör ska dras samt den bästa slutliga processutformningen av anläggningen. Alternativet hade varit att vi hade levererat ett klart anläggningsförslag som då kanske hade behövt ändras. Genom att samverka från början har vi kunnat hålla budgeten och tidsplanen och med en kund som kan känna sig trygg.

Ny teknik skapar delaktighet

För att få delaktighet och förståelse för den kommande anläggningen har modeller i 3D skapats. Det innebär att driftpersonal och skyddsombud har kunnat gå runt och se hur anläggningen kommer att ta sig ut i färdigt skick. Man har även arbetat mycket med säkerheten på arbetsplatsen och är glada över att ingen allvarlig personskada har skett.

– Vi har arbetat med riskkort och en checklista som alla kollar igenom varje gång man beträder arbetsplatsen. Om något inte stämmer antecknas det och följs sedan upp.
– Utmaningen i projektet har varit att möta Borås Energi och Miljös vision att bli en fossilbränslefri stad, berättar Henrik Held. Det handlar om att uppfylla miljökraven utan att det ska bli dyrare. Vår målsättning har också varit att bli en partner som ska se till att få de mest up-to-date-lösningarna för en modern anläggning som ska klara även framtida utmaningar.

Största projektet i närtid

Veolia Water Technologies levererar nya unika processer som stöder Borås Energi och Miljös vision genom att använda energieffektiva och flexibla processer och i realtid anpassa reningen för en total optimering med fokus på leveranser till slam- och rötningsprocessen samt biogasproduktionen. Avloppsreningsverket går till och med bättre än de förutbestämda utsläppskraven.

– Det är den största investeringen inom avloppsrening som färdigställs i närtid, säger Henrik Held. Förutom ett modernt uppdaterat avloppsreningsverk för staden Borås kommer anläggningen att skydda de lokala och nationella vattenresurserna genom att avlasta Viskan och Kattegatt som är de slutliga recipienterna.

– Vår vision inom Veolia är ”Resourcing the world”. Det handlar om att förbättra tillgången och förutsättningarna för att tillvarata och hushålla samt återskapa och återföra jordens resurser till sitt ursprung. I detta fall avloppsvatten, säger Henrik Held.

Energiförlusterna minskar

Avloppsreningsverket är först ut i det stora projektet som Borås Energi och Miljö bygger. Den 18 maj 2018 pumpades 30 procent av avloppsvattnet från Gässlösa i centrala Borås till den nya anläggningen och efter åtta dagar pumpades allt avloppsvatten till avloppsreningsverket på Sobacken. Intrimningen av anläggningen pågick till den första oktober. Därefter startade provdriften som pågick under sex månader.

– De viktigaste testerna handlade om att kontrollera att den biologiska reningen fungerade och att begränsningsvärdena kunde hållas, berättar Anders Fransson, projektledare på Borås Energi och Miljö. Testet fortsatte fram till den 11 januari 2019. Därefter skedde fyra veckors prestandaprov varpå en slutbesiktning av anläggningen genomfördes.

– Vi har byggt Nordens största pumpstation vid det gamla reningsverket Gässlösa. Härifrån pumpas avloppsvattnet på en sträcka av sju kilometer 25 meter upp till Sobacken för att därefter falla ner till recipienten och där producera el på kraftstationens turbinanläggning. Det fordras 2 GWh för att pumpa vattnet till Sobacken och cirka 1 GWh utvinns vid elproduktionen i utloppsledningen. Det innebär att energiförlusten minimeras till cirka 1 GWh. Anläggningen är dimensionerad för mer än det inkommande avloppsvattnet, som i dag utgör cirka 60 procent av kapaciteten. För att beräkna framtida ökning måste värdena korrigeras i modeller.

Hårda krav för god miljö

Det är Purac AB som har byggt rötningsanläggningen för primär slam och överskottsslam. Förutom avloppsslam tar man även in septicslam från enskilda brunnar och avvattnat torrslam från andra avloppsreningsverk. För att uppfylla de hårda miljökraven när det gäller exempelvis luftreduktion sker all hantering inomhus med separat luftreduktion i biofilter. En gasklocka på 1000 kubikmeter har byggts och är sammankopplad med den befintliga avfallsanläggningen som rötar mat- och verksamhetsavfall.

– Borås Energi och Miljö har haft samordningsansvaret för hela projektet och det har varit en stor utmaning, berättar Anders Fransson. För att lösa allt på bästa sätt har vi haft en gemensam projektportal med 500 användare och idag cirka 75 000 dokument som hanterats. Vi har haft stora utmaningar i projektet men har hittills lyckats utan några allvarliga arbetsskador och även hållit tidsplanen och budgeten.

Siffror i korthet:

 • Timflöde max 9 600 m3/timma.
 • Dygnsflöde medel 57 000 m3/dygn.
 • Utsläppskrav, kvartalsmedelvärden; 8 mg BOD7/l, 8 mg totalkväve/l och 0,2 mg totalfosfor.
 • Kontraktuella prestandakrav; 7,2 mg BOD/l, 7,2 mg totalkväve/l, 0,18 mg totalforsfor/l.

Borås stad:

 • Cirka 112 000 invånare.
 • Borås Energi och Miljö ansvarar för produktion och leverans av fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, avfallshantering, vatten och avlopp samt energi- och avfallstjänster.
 • Förnybar el produceras idag i kraftvärmeverket samt i vattenkraftstationerna.

Fakta: 
Leveransen från Veolia består av ett helt nytt avloppsreningsverk för 210 000 PE.

 • Förbehandling med intagsgaller, sandfång, renstvätt och sandtvätt.
 • Kundanpassad UCT-aktivslamprocess för biologisk rening av BOD, kväve och fosfor.
 • Kemisk behandling.
 • Bräddvattenrening med Actiflo i kombination med Hydrotech mikrosilar.
 • Rejektvattenrening med AnitaMox.
 • Avancerad styrning och övervakning med STAR Utility Solutions

 

Texten är hämtad från Vattenmagasinet  nr 3-2019