Krav på regeringsprövning kvarstår - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Krav på regeringsprövning kvarstår

Som Svenskt Vatten konstaterat är vattenmyndigheternas reviderade åtgärdsprogram inte tillräckligt förändrade för att vara ändamålsenliga och följa lagkraven.

De är fortfarande inte geografisk anpassade. Istället är programmens innehåll och konsekvensutredningarna likadana för södra och norra Sverige trots olika problem, åtgärdsbehov och kostnader. Det går inte att se vad olika slags verksamheter behöver göra eller prioritera åtgärder, exempelvis var kommunalt VA bör byggas ut eller förbättras eller var dagvatten behöver åtgärdas. Genom bristen på konkretion går det inte att bedöma om miljökvalitetskraven på sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten går att nå. Kostnader och andra konsekvenser är alltför generellt utredda och beskrivna.

-   Det är sorgligt att problemen upprepas gång efter gång istället för att åtgärdas, anser Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.

I likhet med Svenskt Vatten anser även Havs- och vattenmyndigheten i sitt yttrande att problemen kvarstår varför regeringen bör pröva åtgärdsprogrammen.

Läs mer om åtgärdsprogrammen