Intresserad av att delta i testpilot för klimatberäkning? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Intresserad av att delta i testpilot för klimatberäkning?

Under hösten 2020 har ett arbete som syftar till att ta fram en branschgemensam metodik för att redovisa och följa upp VA-verksamhetens klimatutsläpp startats upp.

Mål med arbetet är dels att sänka tröskeln och effektivisera arbetet med klimatberäkning för Svenskt Vattens medlemmar, dels att genom gemensamt definierade systemgränser och utsläppsfaktorer underlätta jämförelse, samarbete och benchmarking både inom VA-sektorn och andra branscher.

Arbetsgruppens första delmål har varit att definiera systemgränser, energibärare och utsläppsfaktorer för klimatberäkningsmetodens grundmodul. Efter att grundmodulen testats och utvärderats är tanken att fortsätta arbetet med vidareutveckling av kompletterande moduler för beräkning av andra väsentliga utsläpp.

Delta i första testpilot för klimatberäkning

Vi söker nu frivilliga organisationer för deltagande i testpilot för klimatberäkning enligt den grundmodul som definierats. Tanken är att testpiloten sker i samband med hållbarhetsbokslut 2020 (Q1 2021). Vid medverkan skickas grundmodul och instruktion för beräkning och utvärdering ut i slutet på januari 2021.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Skicka ett mail, senast den 22 januari, till Lovisa Gelotte.

Om grundmodulen

Den branschgemensamma klimatberäkningsmetoden baseras på den vedertagna redovisningsmetoden Greenhouse Gas Protocol (GHG). Det har valts att låta beräkningsmetoden vara uppdelad i olika moduler för ökad skalbarhet. Tanken är att det finns en grundmodul som kan användas av samtliga organisationer (oavsett typ av verksamhet). Grundmodulen inkluderar direkta och indirekta utsläpp som VA-organisationen bedömts ha stor rådighet över och där det är relativt enkelt att regelbundet inhämta nödvändiga data för beräkning. Grundmodulens systemgränser har satts till att innefatta energianvändning (inköpt el och värme), inköpta drivmedel (transporter för egen drift) samt egen byggnation. Grundmodulen inkluderar således inte samtliga utsläpp som är relevanta och viktiga att beräkna för VA-verksamheten. Beroende på typ av verksamhet och nivå i klimatberäkningsarbetet blir en viss kombination av moduler aktuell att beräkna enligt.

Arbetsgruppen projektleds av Svenskt Vatten och består för närvarande av deltagare från Sydvatten, Norrvatten, Laholmsbuktens VA och Stockholm Vatten och Avfall.