En tidig julklapp - Ingen anmälningsplikt för redan anmälda reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

En tidig julklapp - Ingen anmälningsplikt för redan anmälda reningsverk

Svenskt Vatten tog omedelbart kontakt med Miljödepartementet när vi fick Naturvårdsverkets informationsbrev den 3 december 2019 om att anmälningspliktiga reningsverk som redan anmälts skulle anmälas en gång till senast den 31 december. Vi menade att det måste ha blivit ett oavsiktligt fel. Mycket riktigt.

Regeringen beslutade 2018 om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som trädde i kraft 1 januari 2019. Syftet vara att genomföra avfallsdirektivets krav på att avfallsbehandlingsanläggningar ska ha tillstånd för verksamheten. Reglerna utformades dock så att även anmälningspliktiga avloppsreningsverk omfattades av de ändrade bestämmelserna. Detta var inte avsikten eftersom sådan verksamhet är undantagen från avfallsdirektivets tillämpningsområde. Miljödepartementet bereder nu skyndsamt en ändring av förordningen så att dessa avloppsreningsverk inte längre ska omfattas av de ändrade reglerna. Enligt tidplanen kan ett beslut tas före årsskiftet.

Vid frågor vänligen kontakta: Johan Fallenius, johan.fallenius@regeringskansliet.se, 08- 405  13 49

eller Linn Åkesson linn.akesson@regeringskansliet.se 08 405 84 59

Kontaktperson på Svenskt Vatten: Peter Sörngård, 072-530 74 01