Hållbar och cirkulär VA – från avlopp till resurs - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar och cirkulär VA – från avlopp till resurs

2018 beslutade Sveriges regering att grunda en delegation för cirkulär ekonomi. Meningen med Delegationen är att den ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi.

Till Delegationen är en rad expertgrupper knutna. Expertgrupperna arbetar med att formulera förslag på åtgärder som ska stärka den cirkulära omställningen. Expertgruppernas roll är alltså att utarbeta förslag som Delegationen kan ta ställning till och när det är lämpligt, skicka in till Regeringskansliet.

Svenskt Vatten ingår i delegationen genom expertgruppen Hållbar och Cirkulär VA.

Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA fokuserar på kvävet från avloppsvatten kan återföras samt hur det renade avloppsvattnet kan användas för bevattning i jordbruk och för annan bevattning i parker och områden med vattenbrist eller för användning inom industrin eller andra verksamheter som är i behov av vatten som inte fordrar dricksvattenkvalitet.

Expertgruppen för Hållbar och Cirkulär VA ska i sitt arbete beskriva de möjligheter, hinder och utmaningar VA-organisationerna ser kopplat till en ökad takt i arbetet för en ökad cirkulär ekonomi med resursen renat avloppsvatten samt kväve från avloppsvatten genom att:

  • Arbeta fram gemensamma ståndpunkter för möjligheter till ökad användning av resursen renat avloppsvatten samt kväve från avloppsvatten.
  • Arbeta fram gemensamma förslag kring ekonomiska, politiska och personella styrmedel för identifierade möjligheter och utmaningar.

Den 6 oktober lämnade Delegationen ett inspel till regeringens kommande handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi med över 30 förslag som syftar till att påskynda arbetet.

Redan i det inspelet fick expertgruppen för hållbar och cirkulär VA med 2 viktiga skrivningar:

  • Regeringen bör utreda införandet av ett stöd för utveckling och investering av ny teknik för återföring av kväve, andra näringsämnen och återvunnet renat avloppsvatten.
  • Regeringen bör besluta om ett etappmål om ökad återföring av fosfor och kväve samt andra växtnäringsämnen till livsmedelsproduktion.

Expertgruppen för Hållbar och Cirkulär VA ska, liksom övriga expertgrupper, leverera sin slutrapport till Delegationen för Cirkulär ekonomi i december 2020.

Se även: