Ha koll på sommarens vattenläge - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ha koll på sommarens vattenläge

I delar av Sverige pågår skogsbränder redan i april. Orsaken är att det är torrt i markerna till följd av vattenbrist. I förlängningen kan detta även bli ett problem för vattenförsörjningen för vissa delar i landet.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har nu presenterat de senaste uppgifterna om grundvattennivåerna för april. Läget har inte förbättrats sedan i mars utan ser fortfarande klart sämre ut än inför sommaren 2018. Det betyder att i de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet och i de små grundvattenmagasinen har situationen försämrats sedan i mars.

Svenskt Vatten har låtit genomföra en Novusundersökning under mars. Det finns flera intressanta resultat. För VA-branschen, som arbetar med att förbereda Sverige inför vad som i dagsläget ser ut som ännu en sommar med vattenbrist, ger undersökningen anledning till oro.

Några resultat från Novusundersökningen:

  • Nästan samtliga tar för givet att kranvattnet är drickbart samt att det finns vatten i kranen.
  • Drygt sex av tio vet inte vad vattentaxan ligger på.
  • Den kommunala vattenförsörjningen är inte en prioriterad fråga i människors medvetande. Skolan och äldreomsorgen anses mycket viktigare trots att dessa skulle fungera dåligt utan vattenförsörjning.

I Sverige tar nästan samtliga för givet att kranvattnet är drickbart och tillgängligt. Svenskt Vatten tolkar detta resultat som att de flesta inte är beredda på att en vattenbristsituation kan inträffa och att det kan bli bevattningsförbud i många kommuner under sommaren. Sedan tidigare har Region Gotland infört ett rekordtidigt bevattningsförbud, Sala kommun införde bevattningsförbud i delar av kommunen nyligen och flera andra kommuner ser över sin egen situation.

Från Svenskt Vattens sida känner vi oro för att eventuella bevattningsförbud eller andra uppmaningar om en försiktig vattenanvändning inte kommer att hörsammas då medvetenheten om situationen förefaller låg.

Sverige står inför många utmaningar när det gäller dricksvattenförsörjningen. Infrastrukturen behöver förnyas vilket kräver ordentliga investeringar. Avgifterna för kommunalt vatten och avlopp behöver stiga med 100%, alltså fördubblas, i dagens penningvärde under de kommande 20 åren. Samtidigt visar Novusundersökningen att många inte vet vad vattnet kostar vilket Svenskt Vatten tolkar som att vattnet inte upplevs som en stor utgift i hushållens budgetar.

Majoriteten av Sveriges kommuner har en god tillgång till vatten och få kommuner är helt beroende av grundvatten för att klara vattenförsörjningen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bland de kommuner som utfärdade bevattningsförbud 2018 uppgav 2/3-delar att det berodde på kapacitetsproblem i dricksvattenproduktionen eller i distributionsnätet. I de övriga fallen var det låga nivåer i grundvatten- och/eller ytvattentäkter som gav problem. Det krävs alltså en ökad medvetenhet och investeringar, både på kort och lång sikt, för att komma tillrätta med dessa problem.

För att underlätta och överblicka den aktuella vattensituationen under sommaren 2019 har Svenskt Vatten tagit fram ett inrapporteringsverktyg som ska ge en samlad bild över läget. Det sker genom en inrapporteringsmöjlighet via webben där de kommunala vattenverken enkelt kan knappa in om man inför bevattningsförbud eller går ut med besparingskampanjer. På så sätt kan Svenskt Vatten ha den samlade bilden och delge informationen till allmänhet, media och myndigheter. Informationen kommer att uppdateras fortlöpande under hela sommaren och finns tillgänglig på Svenskt Vattens webb.

För ytterligare information:
Fredrik Vinthagen; 0734–23 13 96

Tillgängliga under semestertiderna:
V.26-27: Dan Löfgren, 070 -744 17 89
V.28: Anders Finnson, 070 - 862 46 97
V.29: Pär Dalhielm, 070 -395 41 02
V.30: Dan Löfgren, 070 -744 17 89
V.31: Birger Wallsten, 0720-80 13 48