Gästkrönika: Aldrig har våra frågor varit i fokus så som nu - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Gästkrönika: Aldrig har våra frågor varit i fokus så som nu

Ur Vattenmagasinet nr 1 2018. Under lång tid har en fungerande VA-infrastruktur kunnat tas för given som följd av tidigare framsynta investeringar. Nu däremot står vi inför stora behov av både betydande underhållsinsatser och kapacitetsökningar.

Många av landets städer och kommuner har anläggningar som är i slutet av sin livslängd, samtidigt som de har en snabb tillväxttakt och därmed behov av att bygga ut kapaciteten. Till detta kommer klimatpåverkan och strängare krav på vår verksamhet, exempelvis inom områdena skyfallshantering och dagvatten.

Dessa utmaningar, som när de konkretiseras i resurs- och finansieringsbehov ibland kan kännas övermäktiga, utgör samtidigt en fantastisk möjlighet att lyfta våra frågor och ge VA-infrastrukturen sin rättmätiga plats som den viktigaste förutsättningen för fungerande och växande städer och samhällen.

Varje gång det i kommunerna fattas beslut om nya bostäder och verksamheter fattas det också indirekt beslut om investeringar i VA-infrastrukturen, något som inte alltid finns tydliggjort. Vi behöver ta mer plats i samhällsbygget genom att finnas med tidigt i planeringsprocessen och utbyggnaden av nya områden för att säkerställa att hänsyn tas och förutsättningar ges för effektiva lösningar, inte minst inom dagvattenhanteringen. På så sätt skapar vi också en ökad förståelse när väl investeringarna och taxehöjningarna hamnar på beslutfattarnas bord.

Jag upplever idag, till skillnad från tidigare, att till exempel skyfallskarteringar och dagvattenfrågor är med som viktiga underlag för planhandläggarna när områden ska detaljplaneläggas och bebyggelsens kvartersstuktur ska bestämmas. Det är en bra signal om att vi är på väg åt rätt håll.

Förutsättningarna skiljer sig givetvis åt mellan stad och land, och mellan olika delar av landet, men vi är många som delar samma utmaningar. Det är därför roligt att se den öppenhet som finns i vår bransch att dela med sig av sina erfarenheter, både goda och dåliga. Tack vare det går det snabbare att få till effektiva lösningar på hemmaplan.

Regionalisering och samarbeten blir allt viktigare för att möta förväntningarna på vad vi ska åstadkomma. Det har jag själv upplevt här i Stockholm när olika aktörer har samarbetat i framtagande av både regional vattenförsörjningsplan och kapacitetsutbyggnad för dricksvatten och avloppsrening.

Gästkrönikör
Krister Schultz
VD Stockholm Vatten och Avfall

Texten är hämtad från Vattenmagasinet  nr 1-2018.