FN:s klimatrapport: Dags att gå från planering till genomförande - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

FN:s klimatrapport: Dags att gå från planering till genomförande

Vatten går som en röd tråd genom allt som har med klimatet att göra. Klimatförändringarna leder till kraftigare svängningar i vattnets kretslopp och ökar risken för översvämningar, skyfall, brist på dricksvatten, torka och skogsbränder i torra områden. Vatten spelar en viktig roll överallt, även där det inte syns. Mer än hälften av världens befolkning kommer uppleva klimatförändringar genom vattenpåverkan.

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat en ny rapport där den senaste tidens forskning om klimatförändringarnas effekter och möjligheterna till klimatanpassningar har granskats. Rapporten visar att det inte längre räcker att hejda utsläppen av växthusgaser. Jordens klimat har redan förändrats så mycket att ekosystem och samhällen skadas samtidigt som förändringarna väntas öka i omfattning. Nu krävs omfattande anpassningar för att skydda från klimatförändringarnas konsekvenser.

-        Från Svenskt Vattens sida kan vi konstatera att det nu krävs krafttag för att på allvar säkerställa att vårt samhälle ställer om i en klimatsäker riktning, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. Det krävs att fokus flyttas från problem till lösningar och från planering till genomförande. De insatser som hittills har gjorts har inte förmått skapa nödvändiga förändringar i samhället.

Klimatanpassningsåtgärder, inte minst på den kommunala nivån, kan inte skjutas på framtiden. Utan klimatanpassning kommer den pågående utvecklingen att leda till ökad sårbarhet med stora framtida kostnader. Nu krävs att politiska beslut tas och resurser omgående satsas för få till stånd en genomgripande och seriös klimatanpassning i Sveriges samtliga kommuner.

Liknande slutsatser presenterades nyligen i en rapport där Nationella expertrådet för klimatanpassning utvärderat klimatanpassningsarbetet och ger förslag på det fortsatta arbetet. Där pekas bland annat på behovet av att tydligare ansvarsfördelning, organisering, och styrmedel för att skapa tillräckliga incitament för att säkerställa att nödvändiga anpassningsåtgärder kommer till stånd. Det krävs breda överenskommelser som möjliggör långsiktig planering och beslut.  Dessutom behövs en stärkt offentlig-privat samverkan.