Drastiska skillnader i VA-taxor - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Drastiska skillnader i VA-taxor

På Svenskt Vattens webb finns nu den årliga sammanställningen där taxorna analyseras och förklaras i rapportform. Vidare finns ett Excel-ark där samtliga kommuner finns med.

Den genomsnittliga höjningen i Sveriges kommuner för "normalvillan" ligger på 5,1% vilket motsvarar ungefär den årliga takt som Svenskt Vatten bedömer som nödvändig för att klara de framtida behoven. Flerfamiljshusets genomsnittliga höjning ligger på 4,6%.

Samtidigt är en av de stora utmaningarna de enormt stora skillnaderna i taxor, ca 500% när det gäller brukningsavgifter. Det är en haltande jämförelse, men det skiljer drygt 20% i skattesats mellan högst och lägst kommunalskatt och det är en skillnad som kan motiveras med politiska prioriteringar. I fallet med VA-taxorna så är ju leveransen identisk för brukaren – rent vatten i kranen och avloppsrening.

Svenskt Vatten har svårt att se att olikheterna i taxor skulle minska av sig självt – tvärtom. Det finns heller inget tekniksprång eller paradigmskifte runt hörnet som skulle kunna förändra bilden. Att utvecklad samverkan i olika former med skalfördelar och god planering och hushållning kan dämpa behovet av taxehöjningar är självklart. En ändrad lagstiftning med möjlighet till externt ägarkapital skulle också kunna göra det.

Vår uppfattning är att någon form av statligt stöd eller utjämningssystem behöver övervägas.

Vi är medvetna om att taxorna är komplicerade att förklara och innebär en stor kommunikativ utmaning för många medlemmar. Vi hoppas därför att denna sammanställning kan vara till hjälp.

Läs mer.