Brett angreppssätt och dialog leder Ulla Sandborgh i vattenstrategiarbetet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Kranvatten och glas

Brett angreppssätt och dialog leder Ulla Sandborgh i vattenstrategiarbetet

Vattentillgången är viktig och något som vi historiskt tagit för givet. Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. Därför fick Ulla Sandborgh, generaldirektör på Näringsdepartementet, i januari 2020 i uppdrag att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning. Som en del i det fortsatta arbetet ska Ulla Sandborgh leda framtagandet av en vattenstrategi för att främja effektiv och hållbar vattenhushållning.

Grattis till ditt uppdrag - vill du berätta om bakgrunden till vattenstrategin för effektiv och hållbar vattenhushållning och varför den är viktigt? 

- Tack. Strategin behövs bland annat för att förtydliga ansvaret och vara aktiva inför klimatförändringarna. Nu är ansvaret spritt på flera centrala, regionala och lokala myndigheter och där behöver vi ta ett samlat grepp. På senare år har vi fått uppleva vattenbrist, torka samt översvämningar som lett till kontaminering av vatten. Vi behöver kunna prioritera i fortsättningen.

Ulla Sandborgh

Ulla har i de möten hon haft med aktörer blivit medveten om att detta är en efterfrågad strategi. Under våren kommer Ulla ha dialog med branschorganisationer, myndigheter och andra relevanta aktörer. Angreppssättet är brett, men exempel på frågor som ska diskuteras är vad som saknas när det gäller styrning. Till hösten ska strategin lämnas till landsbygdsministern som underlag för kommande regeringsbeslut.

Vattenfrågan är oerhört stor och spänner över flera olika områden, vilka frågor är prioriterade i strategin?

- För det första tittar jag på lagstiftning, exempelvis ramdirektivet för vatten. Fungerar direktivet som tänkt? Kan något göras? I så fall vill jag veta mer och få in synpunkter från olika berörda. Därefter vill jag ha mer fakta kring vattenläget. Vad visar mätningar? Hur ser den totala vattenbalansen ut? Slutligen funderar jag på vad som saknas när det gäller fullständig prioritering vid vattenbrist. Vem eller vilka ska ha vatten i första, andra och i tredje hand?

Det finns många olika aspekter för våra medlemmar, VA-huvudmännen. Var börjar du?

- Regelverken är viktiga att titta på, hur vi använder och cirkulerar vatten. Vi behöver rimliga lösningar som värnar miljön och samtidigt väger in konkurrenskraft och tillväxt. I Sverige (och Norge) har vi dessutom vattenkraften att ta hänsyn till. Det prioriterade är att få till ett helhetsgrepp och att identifiera vad politiken behöver ta i för frågor för att kunna styra vidare.

Den största utmaningen för Sveriges vattenaktörer anser Ulla är att lyckas uppfylla miljömålen och Agenda 2030, samtidigt som vi har tillväxt i samhället. För att lyckas behöver VA-Sverige ha en gemensam hållning i avgörande frågor. Om myndigheter, företag och kommunerna samverkar blir det en möjlighet som gör alla starkare. En förutsättning för bättre samverkan anser Ulla är mer gemensam kunskap, eftersom vatten rör sig över alla gränser.

Detsamma gäller utmaningarna kring vattenförbrukningen. Enligt Ulla är både utmaningen och möjligheten att få till dialogen mellan alla aktörer.  Det behövs tydligare regelverk och gemensamma lösningar, så att frågor inte behöver avgöras via domstol.

Du har en rätt snäv tidsram - kommer du behöva välja bort någon fråga som du ändå anser behöver adresseras?

- Inte direkt, jag kommer att lämna konkreta förslag. Därutöver har jag möjlighet att lämna förslag på annat som kan behöva utredas mer. Allas inspel har betydelse även framåt i detta arbete.

Ulla ser stora likheter mellan energibranschen och vattenbranschen. Båda resurserna tas för givet och förväntas att alltid fungera med en knapptryckning eller att man vrider på en kran. Båda branscherna dras dessutom med en åldrande infrastruktur. Båda kan också bidra med kunskap men kan också behöva förbättra dialogen med andra branscher.

Framöver ser Ulla behov av teknisk utveckling, nya sätt och vatteneffektiva metoder. Fler ska dela på vattnet som finns och dessutom måste vi tänka på utsläppen.

Kontrollfråga: flaskvatten eller kranvatten?

-Kranvatten, förstås!

Vad är ditt medskick till alla som arbetar med vatten idag och som står redo att kavla upp armarna?

- Kontakta mig så tar vi en dialog. Jag vill fånga så mycket som möjligt.