Bra men ofullständigt om enskilda avlopp – svagt om klimatanpassning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bra men ofullständigt om enskilda avlopp – svagt om klimatanpassning

I Svenskt Vattens remissvar till utredningen om hållbara vattentjänster välkomnas att fastighetsägare på landsbygden ges bättre möjlighet att själva ordna sina avlopp, men bara om de är långsiktigt hållbara. Annars kan kommunerna ändå tvingas bygga ut kommunalt avlopp, vilket vore olyckligt för alla.

Åtgärdstakten av enskilda avlopp måste öka men den förslagna byråkratin riskerar få motsatt verkan. Samråd med fastighetsägare kan begränsas och kravet på avloppsdeklarationer bör bara gälla i områden där sådana behövs. Lagstiftaren måste bättre förklara när enskilda avlopp uppfyller krav som motsvarar ett kommunalt avlopp.

Vi anser att Boverket är en lämpligare myndighet än Havs- och vattenmyndigheten att vägleda om kommunal VA-utbyggnad, vilket det knappast finns behov av mot bakgrund av all rättspraxis.

Svenskt Vatten anser att det behövs en samlad utredning för klimatanpassningsproblematiken. Den här utredningen har lika lite som de tidigare fört frågan framåt. Klimatanpassning som rör vatten kan bara lösas genom samhällsplanering och styrning av hur marken används. De kommunala VA-huvudmännen kan inte hantera kraftiga skyfall eftersom de saknar rådighet över andras mark och de får inte använda VA-avgifter för att finansiera åtgärder som inte har med VA att göra, lika lite som man får finansiera sporthallar med dagisavgifter. Ansvar, rådighet och finansiering måste hänga ihop.

Läs hela remissvaret!