Årsrapport visar fortsatt stor efterfrågan på Revaq-certifierat slam - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Årsrapport visar fortsatt stor efterfrågan på Revaq-certifierat slam

Revaqs årsrapport för 2021 är nu sammanställd. Revaq-certifierat slam är en viktig del av en cirkulär ekonomi då certifieringen syftar till att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Årsrapporten för 2021 visar bland annat att intresset från lantbrukare för att återanvända mull och växtnäring från Revaq-certifierade reningsverk fortsatt är stort.

De stora flödena inom VA-sektorn gör att över en miljard ton resurser flyttas varje år från tätort till reningsverk till våra vatten. Under 2021 återfördes 2000 ton fosfor (cirka 15 procent av Sveriges mineralgödselimport av fosfor) och mer än 3000 ton totalkväve via slam från Revaq-certifierade reningsverk, vilket var på samma nivå som år 2020. Utöver fosfor och kväve innehåller slammet även makronäringsämnen som kalcium, magnesium, svavel och mikronäringsämnen som exempelvis koppar, mangan och zink. Det organiska materialet kan öka mullhalten i åkermarken och utgör också en kolsänka. Med antagandet att 10 – 50 procent av det organiska materialet finns kvar efter 25 år i åkermarken kan den årliga utsläppsminskningen på grund av inlagring av organiskt material då bli cirka 7 000 – 35 000 ton CO2

Slammängd som användes från Revaq på åkermarken var under 2021, 63 000 ton torrsubstans (TS) och producerad slammängd godkänt av Revaq för jordbruksanvändning var 86 000 ton TS varav 23 000 ton TS användes som användes som anläggningsjord. 

När det gäller Revaqs uppströmsarbete har under 2021 bland annat:

- 55 kadmiumkällor identifierats under året genom att de certifierade verken genomfört systematiska provtagningar i ledningsnätet, 

- 232 förekomster av miljöfarliga ämnen har eliminerats hos anslutna verksamheter genom att de certifierade verken tillsammans med kommunernas miljökontor aktivt arbetar med att ställa krav på verksamheter som hanterar farliga ämnen 

- Genom spolning av ledningsnät med metoden ”Säker spolning” eliminerat källor till tungmetaller i förorenade gamla sediment i ledningsnäten så att slampartier som annars riskerat påtagliga föroreningsökningar i stället klarat lagkrav och krav enligt Revaq, 

- flera Revaqverk har under pandemin utvecklat sin studiebesöksverksamhet och skapat filmmaterial för att nå och utbilda skolelever på distans.

Revaq-certifierade verk stod under 2021 för över hälften av den svenska slamproduktionen från kommunala reningsverk, det finns idag 44 Revaq-certifierade reningsverk. Fler reningsverk är alltid välkomna till Revaq – ett femtontal nya reningsverk har deltagit på informationsträffar om Revaq under det senaste året. 

Läs hela årsrapporten här.