Ändringar i Naturvårdsverkets avloppsvattenföreskrifter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i Naturvårdsverkets avloppsvattenföreskrifter

Naturvårdsverket gör förändringar i sina föreskrifter rörande rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. Den viktigaste ändringen beror på en fällande dom i EU-domstolen (september 2021), där Sverige fälldes för att inte ha tillämpat EU:s avloppsdirektiv på korrekt vis. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Genomförandet av avloppsdirektivet, fällande dom i EU-domstolen samt korrigering av några mindre fel ligger bakom de förändringar som Naturvårdsverket gör i sina föreskrifter för rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse. De tre främsta förändringarna är:

• Borttagande av det så kallade undantaget för ”kallt klimat”. Ändringen träder i kraft direkt den 1 januari 2023. Ändringen innebär att det alternativa kravet på 40 procents rening av BOD7 i kallt klimat har tagits bort.
• Provtagning av COD ändras till dygnsprov för avloppsreningsanläggningar med en anslutning av 10 000 pe eller mer. En övergångsbestämmelse införs vilket gör det möjligt att ta veckoprov fram till den 31 december 2023.
• För provtagning av fosfor anges i tabell 4 och 5 att provtagning ska ske genom dygnsprov. Samtidigt införs en bestämmelse i 12 § som även tillåter veckoprovtagning för totalfosfor.

De fullständiga ändringarna hittas på Naturvårdsverkets hemsida.