Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsdirektivet

Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (nedan kallat avloppsdirektivet) är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa.

Direktivet är ett genomförandedirektiv under ramdirektivet för vatten. Framsteg i genomförandet av avloppsdirektivet under nästan 30 år har spelat en betydande roll för att förbättra vattenkvaliteten i EU:s floder, sjöar och hav.

Svenskt Vatten anser att EU:s avloppsdirektiv bör öppnas och ändras. Det driver inte längre miljönytta i den utsträckning som behövs och på sätt som är relevanta. Men det finns också delar i det som är viktiga att bevara eller utveckla. Som grundprincip bör minimikrav på rening regleras i avloppsdirektivet medan nationella krav om mer rening baseras på havsmiljö- och vattendirektiven.

Utsläppskraven för europeiska reningsverk till fosforkänsliga områden (t ex Östersjön) kan skärpas mycket kraftigt och det bör vara möjligt att ställa krav på läkemedelsrening från de allra största reningsverken när det finns behov och förutsättningarna för det är på plats. Direktivet måste jämställa avloppsrening i kallt klimat på hög höjd i Alperna med rening i kallt klimat i Norrland.

Aktuellt läge: EU-kommissionen har utvärderat direktivet och funnit att det gjort mycket nytta men att det finns flera områden som kan förbättras. Bland annat konsterar kommissionen i sin rapport att utsläppskraven är låga, att mindre reningsverk och dagvatten inte omfattas och att det saknas krav som rör bräddningar.

Inget beslut är fattat om att revidera direktivet, men det finns tydliga signaler om att det nog blir så. Rapporten tyder på det. Nya kunskapsunderlag samlas in dessutom in och det pågår dikussioner på tjänstemannanivå med representanter från myndigheter.

Ansvarig central myndighet: Naturvårdsverket

Läs mer: Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.