svenskt vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vilken roll har Svenskt Vatten och vilka satsningar pågår redan nu?

Som branschorganisation ser vi det som vårt ansvar att samla och guida våra medlemmar i omställningen till en mer hållbar verksamhet. Vår uppgift är att visa på möjligheter, identifiera hinder och bidra med kunskap och hjälpmedel för att underlätta det arbetet.

I dagsläget pågår redan flera olika satsningar som tillsammans är viktiga verktyg för att minska klimatavtrycket:

  • Hållbarhetsindex. För att tydliggöra kopplingen mellan VA-verksamhetens arbete och de globala hållbarhetsmålen, har vi knutit Hållbarhetsindex till relevanta delmål inom Agenda 2030. Hållbarhetsindex har också kompletterats med frågor för att ge en översikt över hur stor andel av VA-verksamheterna som är medvetna om hur stort verksamhetens klimatavtryck är i nuläget samt i vilken utsträckning ett aktivt arbete sker. Vår ambition är att frågorna ska integreras i kommande Hållbarhetsindex-undersökningar.
  • Hållbar och cirkulär VA. Svenskt Vatten ingår i regeringens delegation för cirkulär ekonomi genom expertgruppen Hållbar och cirkulär VA. Fokus ligger på hur kvävet från avloppsvatten kan återföras samt hur det renade avloppsvattnet kan användas på ett bra sätt.
  • Nordiskt samarbete. Vi samarbetar redan med våra nordiska syskonorganisationer DANVA, Norsk Vann och FIWA kring vattensektorns klimatavtryck, ett samarbete som ska utvecklas ytterligare.
  • Nytt beräkningsverktyg. Vi utvecklar just nu en beräkningsmodell där organisationer ska kunna beräkna sitt klimatavtryck från VA-anläggningarnas drift på ett branschgemensamt sätt. Målet är att förenkla och effektivisera arbetet med klimatberäkning, samt att underlätta samarbete och benchmarking både inom VA-sektorn och med andra branscher. Läs mer om verktyget.
  • Hållbar upphandling. Under hösten 2020 påbörjades ett branschgemensamt arbete inom hållbar upphandling. Målet är att, utifrån kunskapsinhämtning och riskanalys i leverantörsled, ta fram rekommendationer/tips för vilka hållbarhetskrav och kriterier som kan ställas inom olika produktområden samt hur uppföljning kan göras. Arbetsgruppen består av medlemmar från Sydvatten, SVOA, LBVA, Kretslopp & Vatten och Norrvatten.